Eisen offshore keuring en het verband met werkzaamheden met een verhoogd veiligheidsrisico

Geschreven door Carolien Ringma, Algemeen, Onderzoek

Gepubliceerd op 30/04/2019

Wat zijn de eisen van een offshore keuring en wat is de relatie hiervan met de werkzaamheden in de offshore sector? Elk personeelslid wat op zee werkt moet de benodigde keuringen en trainingen op tijd behalen en daarmee aan de eisen van de wetgeving voldoen. Uw personeelsorganisatie heeft het druk met dit compliant werken, maar weet u ook waarom de medische keuring zo essentieel is voor voor de veiligheid van uw werknemers? In dit artikel geven we antwoord op deze vraag door u mee te voeren langs het belang van medische keuringen in het algemeen en die gericht zijn op de offshore sector. Ook bekijken we de werkzaamheden en beroepen waarvoor de keuring relevant is en de eisen van een medische keuring. Aan het eind van dit artikel begrijpt u waarom er medisch gezien zoveel van uw medewerkers geëist wordt en hoe u hier optimaal aan kunt bijdragen.

Waarom een wet voor medische keuringen?

De wet voor medische keuringen is in 1998 in dienst getreden om de gezondheid en veiligheid van medewerkers in beroepen met hoge veiligheidsrisico’s te beschermen. Nog steeds is deze wet van onschatbare relevantie, aangezien het aantal bedrijfsongevallen elk jaar stijgt. Zo is het aantal ongevalsonderzoeken in 2017 ten opzichte van 2016 met 12 procent gestegen. In 2016 overleden bovendien meer dan 4100 werknemers als gevolg van een beroepsziekte. [1] Een bepalende rol in overlijdensgevallen is de (gevoelde) werkdruk en het niet adequaat reageren op onverwachte situaties. [2] De beroepsziekten die het meest voorkomen zijn rug aandoeningen; klachten aan knie, arm, nek en schouder; burn-out klachten; klachten vanuit de houding of het bewegingsapparaat; en psychische aandoeningen. [3]

In het rapport ‘Staat van arbeidsveiligheid 2018’ spreekt Marc Kuipers, Inspecteur-generaal bij Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat de nadruk heeft gelegen op het verbeteren van de werkveiligheid met betrekking tot machines en apparaten. Hij is van mening dat nu cultuur en gedrag op de werkvloer moeten worden aangepakt om veiligheid te bevorderen. Bedrijven moeten voortdurend investeren in hun veiligheidscultuur. [4] Medische keuringen zijn hiervoor noodzakelijk, omdat een medewerker hiermee gekeurd wordt op medische geschiktheid voor werkzaamheden met verhoogd gezondheids- of veiligheidsrisico.

Voor welke beroepsgroepen geldt de wet medische keuringen?

Zoals gezegd, geldt de wet medische keuringen voor beroepen met hoge gezondheids- of veiligheidsrisico’s. Een medische keuring mag alleen plaatsvinden wanneer medische geschiktheid van belang is om aan de eisen van de functie te voldoen zonder (verhoogde) kans dat het werk leidt tot een aantasting van de gezondheid en/of veiligheid van de werknemer en/of derden. [5] Voorbeelden van dergelijke functies zijn beroepen waarin een voertuig wordt bestuurd, zoals een taxi, bus, kraan, boot of trein. Ook de mijnbouw en de luchtvaart brengen verhoogde risico’s met zich mee. Voor sommige sectoren is het, voor het keuren van geschiktheid van een kandidaat voor een functie, van belang dat de keuringsarts gespecialiseerd is in de specifieke branche, functie- en belastbaarheidseisen. [6]

In dit artikel focussen we ons op de offshore sector. U kunt zich voorstellen dat de omstandigheden op zee ook vragen naar extra aandacht voor veiligheid door de extreme weersomstandigheden, zoals windstoten, lage temperaturen, neerslag en brandende zon. Extra risicofactoren zijn ook de hoge valhoogten, het werken met gevaarlijke stoffen, het tillen van zware apparatuur en de afwezigheid van hulpdiensten in geval van nood. Daarom is voor de offshore, maritieme en energiesector de wet medische keuringen letterlijk van levensbelang.

De offshore beroepssfeer

Tot de offshore beroepssfeer behoren werkzaamheden zoals het onderhouden van windmolens; het bergen van gezonken schepen; het boren naar olie; het bevoorraden van booreilanden; het onderhouden van onderzeese installaties; proefboren; het leggen van pijpen en het varen met schepen. De offshore sector is een wereld op zich, met unieke, bijbehorende beroepen. Om de diversiteit aan beroepen weer tegen geven we u een greep uit deze functies: maintenance roustabout, roughneck, leadhand, brandwacht, stuurman, driller, derrickhand, pumpman, assistent crane operator, radio operator, installation manager, matroos, lasser, brugwachter, logistiek medewerker, sluismeester en catering medewerker. Voor al deze functies is het noodzakelijk om minimaal een basis offshore keuring te ondergaan bij aanstelling en deze om de twee jaar te herhalen. In geval van evacuatie om medische redenen moet de herkeuring eerder plaatsvinden. Afhankelijk van de functie kunnen aanvullende keuringen vereist zijn.

Wat houden offshore keuringen in?

Gezien de geïsoleerde ligging van offshore bedrijvigheid is in deze branche de onderlinge afhankelijkheid van uw aanwezige werknemers uitermate groot. Wanneer een werknemer niet optimaal functioneert, is het mogelijk dat dit direct voor risico zorgt voor de rest van het team. Om het optimale functioneren van het gehele personeel te waarborgen moet het de verplichte offshore keuringen ondergaan. Wanneer een werknemer hier het certificaat voor behaalt, voldoet hij of zij aan de basis medische eisen om offshore te werken.

Eisen offshore keuring

Een offshore keuring moet uitgevoerd worden door een arts die goedgekeurd is door NOGEPA, afkorting voor Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association. De naam van desbetreffende arts is in de huidige NOGEPA artsenlijst te vinden. [7] Om medisch gezien als ‘fit’ te worden verklaard, is het volgende nodig:

 • De werknemer moet de werkzaamheden voor zichzelf en zijn omgeving veilig kunnen uitvoeren.
 • Hij moet het platform of de helikopter veilig kunnen verlaten in een noodgeval.
 • Hij moet fit genoeg zijn om mee te doen in een offshore veiligheidstraining.
 • De gezondheid van de werknemer mag geen veiligheidsrisico voor anderen op de installatie met zich meebrengen.
 • Hij mag geen medische behandeling nodig hebben die niet te faciliteren is op de offshore werkomgeving.
 • De werknemer mag geen medische behandeling nodig hebben waarvan de bijwerkingen niet samengaan met de uit te voeren offshore werkzaamheden.
 • Hij heeft geen significante medische aandoening die acute medische interventie van de offshore omgeving vraagt. [8]

Wanneer een werknemer tijdelijk niet aan bovenstaande eisen voldoet betekent dit niet direct dat offshore werk nooit meer mogelijk is. Na een zekere periode dient deze werknemer herkeurd te worden. In sommige gevallen kan het veiligheidsrisico van specifiek werk verminderd worden tot een acceptabel niveau door enige aanpassingen of de werknemer in te zetten op een andere installatie. Om een eenduidig beleid te voeren heeft NOGEPA een handleiding waarin richtlijnen staan voor specifieke medische aandoeningen. Zodoende is offshore werken met enige aanpassing soms alsnog mogelijk. [9]

Hoe werkt een offshore keuring?

Om aan bovenstaande eisen te voldoen bestaat een medische keuring uit verschillende onderdelen. De offshore keuring bestaat uit lichamelijk onderzoek en het beantwoorden van vragen. In ieder geval beslaat de basis offshore keuring het volgende:

 1. Identiteitscheck
 2. Vragenlijst
 3. Biometrisch onderzoek (meten van hartslag, bloeddruk, lengte en gewicht)
 4. Lichamelijk onderzoek
 5. Oogonderzoek
 6. Gehooronderzoek
 7. Longfunctietest
 8. Urinetest
 9. ECG in rust
 10. Schoudermeting

Additionele medische keuringen

Binnen offshore sector bestaan specialistische taken, waarvoor additionele keuringen nodig zijn. Denk hierbij aan taken als duiken, noodhulp bieden, radiologische activiteiten uitvoeren, [10] werken op hoogte, bodem saneren en zeevaren.

Hoe u optimaal bijdraagt aan het behalen van offshore keuringen van uw werknemers

Nu u begrijpt wat de functie van de wet medische keuringen is en waarom deze van toepassing is op uw bedrijf in de offshore, maritieme of energiesector, geven we antwoord op de vraag hoe u bijdraagt aan het behalen van de medische eisen gesteld aan het personeel in uw sector.

Als werkgever of HR-manager wilt u duurzame inzetbaarheid van uw personeel waarborgen. Hiervoor begeleidt u uw personeel in talentontwikkeling en prestaties en zorgt u voor werkplezier en probeert u hen te ontzorgen. Om dit mogelijk te maken is het dan ook aan te raden een strategisch personeelsplan te maken voor het plannen van (her)keuringen en trainingen. Daarnaast is het nemen van preventieve maatregelen een goede manier om de kans te vergroten dat uw werknemers goed door de terugkerende offshore keuringen komen. Een arbodienst gespecialiseerd in uw branche zorgt ervoor dat u optimaal bijdraagt aan het behalen van offshore keuringen; personeelsgerelateerde zaken efficiënter en gemakkelijker organiseert; en hiermee kosten bespaart.

Bronnen:

[1] Website Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (17-04-2018), ‘Werknemers werken vaak ongezond en onveilig’, https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2018/04/17/werknemers-werken-vaak-ongezond-ejn-onveilig

[2] Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2018), Rapport ‘Staat van arbeidsveiligheid 2018’, pagina 5, https://www.inspectieszw.nl/campagnes/publicaties/rapporten/2018/04/17/staat-van-arbeidsveiligheid-2018

[3] Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2018), Rapport ‘Staat van arbeidsveiligheid 2018’, pagina 8, https://www.inspectieszw.nl/campagnes/publicaties/rapporten/2018/04/17/staat-van-arbeidsveiligheid-2018

[4] Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2018), Rapport ‘Staat van arbeidsveiligheid 2018’, pagina 1, https://www.inspectieszw.nl/campagnes/publicaties/rapporten/2018/04/17/staat-van-arbeidsveiligheid-2018

[5] Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (2007), ‘Verplichte medische Keuringen van werknemers tijdens hun dienstverband’, in Leidraad, pagina 34. https://www.nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/Verplichte%20Medische%20Keuringen%20LD9188.pdf

[6] NOGEPA (05-04-2017), ‘Industry standard no. 11 – Offshore Medical Examination’, pagina 11, https://www.nogepa.nl/download/standard-11-offshore-medical-examination/#

[7] NOGEPA (05-04-2017), ‘Industry standard no. 11 – Offshore Medical Examination’, pagina 17, https://www.nogepa.nl/download/standard-11-offshore-medical-examination/#

[8] NOGEPA (05-04-2017), ‘Industry standard no. 11 – Offshore Medical Examination’, pagina 12, https://www.nogepa.nl/download/standard-11-offshore-medical-examination/#

[9] NOGEPA (05-04-2017), ‘Industry standard no. 11 – Offshore Medical Examination’, pagina 12, https://www.nogepa.nl/download/standard-11-offshore-medical-examination/#

[10] Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (2007), ‘Verplichte medische Keuringen van kerknemers tijdens hun dienstverband’, in Leidraad, pagina 30. https://www.nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/Verplichte%20Medische%20Keuringen%20LD9188.pdf

info Wilt u meer weten over de HR-ondersteuning die MediWerk biedt? Klik dan hier.

Voldoet uw bedrijf aan de arbowet?

Met deze checklist brengt u snel in kaart of u als bedrijf voldoet aan de richtlijnen van de arbowet. Download checklist!

Gerelateerde berichten

Preventie van ziekteverzuim in de productiesector

Rol van leidinggevenden bij het verminderen van ziekteverzuim

Proactieve gezondheidsprogramma’s belangrijk voor fysiek veeleisende functies