Rechten en plichten

Arbo verantwoordelijkheden, -rechten en -plichten

Een gezond, veilig en prettig werkklimaat lijkt in eerste instantie de verantwoordelijkheid van jouw werkgever. Niets is minder waar. Het is een samenspel tussen werkgever en werknemers. Jouw werkgever moet ervoor zorgen dat hij aan wettelijke regels voldoet. Vooral in de offshore en maritieme wereld zijn die complex en veranderlijk. Jij bent ervoor verantwoordelijk om de veiligheids- en gezondheidsregels na te leven. Een fit en gezond lichaam draagt ook bij aan veilig en prettig werken.

Persoonlijk, betrokken en duidelijk

MediWerk helpt werkgevers en werknemers om elk hun verantwoordelijkheid voor optimale arbeidsomstandigheden te nemen. Misschien denk je pas met ons in contact te komen wanneer je uitvalt door ziekte of andere omstandigheden. Ook richting jou en OR’en kunnen we in een veel eerder stadium adviserend optreden.

Wanneer je langdurig uitvalt, wees dan niet bang voor strenge bedrijfsartsen die je zo snel mogelijk weer aan het werk pushen. MediWerk staat voor duurzame inzetbaarheid. We steken niet onder stoelen of banken dat ook jij daar een verantwoordelijkheid in hebt. Maar we kijken oprecht naar jou als persoon en kijken samen met jou naar haalbare mogelijkheden voor geleidelijke re-integratie bij jouw werkgever, of elders in het uiterste geval. Ook jij staat bij ons centraal.

In dit deel van onze website vind je nog meer informatie en antwoorden op vragen over jouw rechten en plichten en die van jouw werkgever.

Mijn rechten en plichten als werknemer

Aan welke regels moet ik voldoen wanneer ik me ziek meld?

Je hebt recht op 70% van jouw loon tijdens ziekteverzuim in de eerste twee jaar, zolang je je aan de volgende regels houdt:

 • Meld je direct ziek bij jouw werkgever en volg eventuele nadere verzuimregels op.
 • Je bent verplicht om naar afspraken met de bedrijfsarts te komen, zodat je samen met hem je ziekteverloop en terugkeer naar werk kunt bespreken.

Je bent niet verplicht om de oorzaak van de ziekte te vermelden bij jouw werkgever. Houd je je niet aan de regels of werk je onvoldoende mee aan jouw herstel en terugkeer, dan heeft de werkgever recht om een waarschuwing te geven. Als er geen verbetering optreedt, heeft de werkgever het recht om de loondoorbetaling op te schorten of zelfs stop te zetten.

Bij wie en hoe meld ik mij ziek?

Je moet je ziekmelden bij jouw werkgever. De juiste persoon staat vermeld in het ziekmeldprotocol van jouw werkgever. Dit geldt ook als je ziek wordt tijdens jouw vakantie.

Bij de ziekmelding geef je aan:

 • wat de aard van de klachten is (niet verplicht om te melden) en of deze te maken hebben met het werk;
 • hoe lang je uit de running denkt te zijn;
 • wat de werkgever kan doen om te helpen;
 • op welk (verpleeg)adres en telefoonnummer je te bereiken bent.

Moet ik mijn werkgever vertellen wat mijn klachten zijn?

Niet in detail. Het is voldoende als je vertelt dat je ziek bent en daarom niet kunt werken. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens is medische informatie ‘vertrouwelijke informatie’.

Aan wie vertel ik wel mijn klachten?

Je bent wel verplicht de bedrijfsarts jouw klacht(en) te vertellen. Hij of zij mag deze informatie niet doorgeven aan jouw werkgever vanwege het beroepsgeheim.

Wat is een vangnetsituatie?

De vangnetsituatie is: arbeidsongeschiktheid ten gevolge van zwangerschap, als gevolg van structureel functionele beperkingen (vroeger arbeidsgehandicapt) of als gevolg van orgaandonatie (niet verplicht om te melden). Je geeft aan:

 • welke werkzaamheden je nog wel kunt doen;
 • of er sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeluk waarvoor een derde aansprakelijk is. Deze informatie geeft jouw werkgever vervolgens door aan de arbodienst

Moet ik bereikbaar zijn?

Je moet de eerste weken van het verzuim bereikbaar zijn op tijden die in het protocol van jouw organisatie staan. Je moet aanwezig zijn op het opgegeven (verpleeg)adres voor (onaangekondigd) contact met de werkgever of met MediWerk. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je gebeld wordt door de bedrijfsarts voor meer informatie of dat er een huisbezoek plaatsvindt. Ben je dan niet aanwezig op het opgegeven adres, dan moet iemand anders op dat adres kunnen vertellen waar je te bereiken bent. Wanneer wij na twee pogingen telefonisch geen contact met jou hebben kunnen krijgen, dan brengen wij de kosten hiervoor in rekening bij de werkgever.

Verblijf op een ander adres, permanent of tijdelijk, moet je altijd binnen 24 uur aan jouw leidinggevende en aan ons doorgeven. Voor een bezoek aan de bedrijfsarts, huisarts, fysiotherapeut of een andere medisch specialist mag je het opgegeven adres verlaten. Ook voor werkhervatting of als je toestemming hebt van jouw leidinggevende mag je het adres verlaten.

Wat mag mijn werkgever voor vragen stellen?

De werkgever mag je vragen:

 • hoe lang je denkt niet te kunnen werken;
 • of je andere werkzaamheden kunt verrichten;
 • of je met behulp van aanpassingen werkzaamheden kunt verrichten;
 • hoe en waar je bereikbaar bent;
 • of je onder een ‘vangnetbepaling’ valt.

Wat is de Wet Verbetering Poortwachter?

Als je ziek wordt, dan is de Wet verbetering poortwachter van kracht. Deze wet bevat de regels omtrent verzuim en jouw re-integratie, met als doel jou zo snel mogelijk weer gezond aan het werk te krijgen. Dit kan in de vorm van terugkeer naar werk in jouw huidige functie of in een aangepaste functie.

De WVP zorgt ervoor dat jouw werkgever periodiek actie onderneemt. Gedurende deze tijd kom je regelmatig in contact met de bedrijfsarts en/of re-integratieadviseur.

Ik heb een conflict met mijn werkgever, wat kan ik doen?

Wanneer je niet wilt werken vanwege een conflict op het werk, dan doe je er verstandig aan je in eerste instantie niet ziek te melden. Overleg met jouw werkgever of je een time-out (arbeidsconflictenverlof) voor conflictbemiddeling c.q. mediation kunt krijgen, om samen met jouw werkgever een oplossing te vinden voor het conflict.

Heb je naast of door het arbeidsconflict gezondheidsklachten, waardoor je jouw werk niet kunt doen, dan kun je je wel ziekmelden. In dat geval mag (moet) jouw werkgever ons direct informeren om vast te laten stellen of er inderdaad ook sprake is van gezondheidsklachten naast het arbeidsconflict.

Mag ik een second opinion aanvragen?

Ja. Ben je het niet eens met adviezen of uitspraken van MediWerk? Dan kun je een second opinion aanvragen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de werkgever.

Klik hier voor meer informatie aangaande het inzetten van een second opinion.

Waar heb ik nog meer recht op?

Een Preventief Medisch Onderzoek brengt tijdig gezondheidsrisico’s in kaart. Je krijgt zo zicht op gezondheidsrisico’s in uw werkprocessen en in persoonlijke gezondheidsrisico’s.

Vanaf 1 juli 2017 gelden er nieuwe regels vanuit de Arbowet. De overheid wil stimuleren om voortijdig klachten te behandelen, om zo de kans op uitval te verminderen. Je hebt daarom recht om bij je bedrijfsarts langs te gaan, zonder overleg met je werkgever.

Mag ik een deskundigenoordeel aanvragen?

Ja, je mag een deskundigenoordeel aanvragen als je het niet eens bent met de afspraken omtrent re-integratie die met de werkgever zijn gemaakt. Dit kan worden aangevraagd bij het UWV. De kosten bedragen €100,-

Privacy: Welke persoonsgegevens krijgt mijn werkgever te zien?

Jouw werkgever kan digitaal de algemene verzuiminformatie inzien; niet de exacte reden van jouw verzuim. De bedrijfsarts geeft echter wel zijn conclusies door aan jouw werkgever, bijvoorbeeld de mogelijkheden om jouw werk te hervatten en de afspraken die met jou zijn gemaakt. In bepaalde situaties kan de bedrijfsarts het wenselijk vinden bepaalde informatie wel aan de werkgever te verstrekken, bijvoorbeeld als het gaat om beperkingen en mogelijke werkaanpassingen zodat jij jouw werk wel weer (gedeeltelijk) kunt doen. In een dergelijk geval vraagt de bedrijfsarts altijd eerst om jouw toestemming.

Kan ik mijn gegevens inzien?

Je kunt jouw  persoonlijke dossier inzien. Dit vraag je schriftelijk bij ons aan.

Hoe worden mijn gegevens bewaard?

Jouw gegevens worden digitaal bewaard binnen een veilige, beschermde omgeving.

Hoe worden mijn gegevens verwerkt en beschermd?

De registratie en verwerking van jouw (medische) gegevens vindt plaats in overeenstemming met de sociale verzekeringswetten, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (W-GBO), de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Arbeidsomstandighedenwet en andere voor dit terrein relevante wet- en regelgeving.

Wij gebruiken de gegevens alleen voor onze dienstverlening aan jou en jouw werkgever.

Wie binnen MediWerk kan mijn medische gegevens inzien?

Bij MediWerk kunnen jouw bedrijfsarts, zijn assistenten en de re-integratieadviseur jouw medische gegevens inzien. Zij moeten zich houden aan het beroepsgeheim. Zij gebruiken deze gegevens tijdens het spreekuur en vullen deze aan. Wij hebben dit in ons privacyreglement vastgelegd. De overige medewerkers van MediWerk kunnen uw medische gegevens niet inzien. Zij zien alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het inplannen van een afspraak met de bedrijfsarts of re-integratieadviseur. Alle medewerkers van MediWerk hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend.

Wie binnen MediWerk kan mijn medische gegevens verwerken?

In de dagelijkse praktijk werkt de bedrijfsarts veelvuldig samen met de re-integratie adviseurs en doktersassistenten. Het kan dan gebeuren dat één van deze functionarissen werk doet dat officieel tot de taken van de bedrijfsarts behoort. De bedrijfsarts mag sommige taken delegeren mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Onder die taken vallen bijvoorbeeld het vragen naar medische informatie, het bewerken van informatie en het triageren aan de hand van medische informatie. Uw medische gegevens mogen alleen gedeeld worden met de functionaris wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken. Duidelijke kaders en condities omtrent taakdelegatie zijn vastgelegd in ons privacy reglement.

OR / PVT: Wat is mijn rol als OR of PVT?

Op het gebied van arbeidsomstandigheden heeft de ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT) instemmingsrecht.

De werkgever moet bovendien tweemaal per jaar een bijeenkomst organiseren om het personeel in de gelegenheid te stellen om over belangrijke wijzigingen in de arbeidsomstandigheden, zoals de RI&E en het plan van aanpak, te spreken.

De kerntaken van de OR/PVT op arbogebied als OR/PVT:

De kerntaken van de werkgever:

 • Begeleiding van zieke werknemers;
 • Periodiek faciliteren van preventief medisch onderzoek (PMO);
 • Faciliteren van eventuele aanstellingskeuringen;
 • Directe samenwerking met de OR of PVT over arbogerichte maatregelingen.

De werkgever kan ervoor kiezen diensten onder te brengen bij een arbodienstverlener. Zie ons dienstenpakken arbeidsomstandigheden (link).

Heeft jouw organisatie minder dan 10 personeelsleden in dienst en is er geen OR of PVT? Dan geeft de wet aan dat werknemers advies moeten kunnen geven over de bovenstaande punten. Ook is jouw werkgever verplicht twee maal per jaar het personeel te informeren over belangrijke wijzigingen in de arbeidsomstandigheden binnen jouw organisatie.

MediWerk kan jouw OR en PVT bijstaan. Een OR of PVT heeft het recht om extern advies in te winnen of zich bij te laten staan

Wat is er veranderd in de Arbowet per 1 juli 2017?

Per 1 juli 2017 is de arbeidsomstandighedenwet (beter bekend als de Arbowet) gewijzigd, wat gevolgen heeft gehad op het HR en HSEQ-beleid. Zo moet de werkgever afspraken met de arbodienst vastleggen in een basiscontract en is de rol versterkt van de bedrijfsarts. Het doel van de herziende Arbowet is de betrokkenheid van de werknemer en de bedrijfsarts vergroten in geval van preventie. Wij informeren je graag, zodat je tijdig actie kunt ondernemen.

De aanpassingen in de Arbowet op een rij:

 • De rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding is adviserend;
 • Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om preventief contact op te kunnen nemen met de bedrijfsarts;
 • De werknemer heeft het recht om een second opinion van een andere bedrijfsarts te vragen;
 • De bedrijfsarts moet de mogelijkheid hebben om werkplekken te bezoeken;
 • Versterking van de positie van de preventiemedewerker;
 • De OR is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker;
 • Klachtbehandeling: er moet een duidelijke klachtenprocedure zijn;
 • Basiscontract afsluiten met een gecertificeerde arbodienst is verplicht.

Wat is een basiscontract?

Het contract tussen de arbodienst en werkgevers moet voldoen aan minimumeisen. Onder andere de taken waarin de arbodienst de werkgever moet ondersteunen. Het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie, preventief medisch onderzoek en andere wettelijke verplichtingen kunnen onder deze taken vallen. Wat houdt het basiscontract precies in? Bekijk hier de video

Wat houdt taakdelegatie in?

De bedrijfsarts kan bepaalde taken door andere functionarissen (niet-artsen) binnen MediWerk laten uitvoeren door middel van taakdelegatie. Hieraan zijn strikte regels verbonden. MediWerk volgt hierin de leidraad van de NVAB en Werkwijzer Taakdelegatie van het SZW. Zo wordt de bekwaamheid van de functionarissen vooraf grondig getoetst, worden de uit te voeren werkzaamheden vooraf bepaald en zal de bedrijfsarts periodiek het werken met taakdelegatie evalueren. Uw dossier blijft dus in goede handen.

Indien er een gedelegeerde wordt ingezet in uw dossier, wordt u hiervan op de hoogte gebracht door uw bedrijfsarts. U heeft te allen tijde het recht om de bedrijfsarts (persoonlijk) te consulteren.

Nancy Bellekom

Sales

Neem vrijblijvend contact met mij op voor informatie, advies of een offerte op maat.

Plan een keuring in

Liever iemand spreken? Neem direct contact op.

Vraag offerte aan