Hoe past u gezondheidsmanagement toe voor minder werkstress bij uw medewerkers?

Geschreven door Carolien Ringma, Beleid

Gepubliceerd op 05/11/2019

In Nederland ondervond in 2013 60% van de werkende mensen vaak of zeer vaak werkgerelateerde stress, wat 9% hoger ligt dan het gemiddelde in de Europese Unie.Als u naar uw personeel kijkt, ziet u hoogstwaarschijnlijk dat zij op andere manieren omgaan met werkdruk en stress. Sommigen gaan harder lopen, anderen klagen en weer anderen laten werk uit hun handen vallen. Een tijd kan dit goed gaan, maar uiteindelijk leidt werkstress tot verminderde productiviteit, burn-out klachten en verzuim. Uiteraard brengt dit naast kosten, ook minder gemotiveerde en betrokken medewerkers met zich mee. Met focus op gezondheidsmanagement kunt u preventief werken aan het behoud van gezond personeel.

Werkstress een probleem

In ons land hebben 1,4 miljoen mensen last van de combinatie hoge taakeisen, een lage autonomie en daarmee verhoogd risico op burn-out klachten. In 2018 heeft ongeveer 17% van de werknemers enkele keren per maand of vaker last van deze klachten. In datzelfde jaar geeft 35,3% van de werknemers aan dat werkstress de belangrijkste oorzaak is van verzuim, met klachten als nervositeit, spanning en extreme vermoeidheid. Ondanks deze alarmerende cijfers is landelijk gezien gemiddeld 98% van de werknemers dagelijks aan het werk en verzuimen we slechts 4% van alle werkbare dagen. Dit betekent dat er dagelijks veel van uw medewerkers met gezondheidsklachten rondlopen, maar wel aan het werk zijn. Met oog op langer doorwerken en stijgende vergrijzing is het belangrijk het tij te keren zodat uw werknemers fit hun pensioenleeftijd halen. 

Wat is gezondheidsmanagement?

Uit onderzoek blijkt dat werk de gezondheid kan bevorderen, omdat dit de levenskwaliteit en zingeving goed doet. Als het werk gezond is creëert u als werkgever dus een win-winsituatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte. Het gaat, naast fysiek welbevinden, om welbevinden op meerdere levensgebieden, zoals geestelijk en maatschappelijk. De definitie is later uitgebreid met de mogelijkheid om sociaal en economisch een productief leven te leiden. 

Gezondheidsmanagement is het totaal aan maatregelen waarmee werknemers, ook op lange termijn, in staat worden gesteld goed en gezond hun werk uit te voeren. Het heeft effect op uw hele bedrijf(svoering), zoals het imago van de organisatie, uw positie ten opzichte van de concurrent, uw klantenservice en de productie. Ook de sfeer van de organisatie, de onderlinge omgang van uw medewerkers en het contact met de leidinggevende zijn hier onderdeel van. Uit onderzoek blijkt ook dat u met een aantal aspecten de mentale werkbelasting van uw personeel kunt verminderen. Zo zijn werksfeer, sociale steun en goed contact met de leidinggevende belangrijk.

Bij gezondheidsmanagement wordt niet alleen gekeken naar de feiten, zoals deze liggen binnen de organisatie, maar wordt gekeken naar de leefstijl van uw medewerkers. Het verbeteren van de gezondheid en welzijn van uw medewerkers leidt naar minder ziekteverzuim, maar zorgt ook voor het beter behouden van uw personeel dankzij meer werkplezier en motivatie. Zo blijkt uit een wetenschappelijke studie uit 2007 en 2008. bedrijfsleefstijlprogramma’s een daling van 27% te zien is in het ziekteverzuim. Ook vond er een daling van 26% in medische kosten plaats.

Waarom gezondheidsmanagement in de offshore, maritieme of duurzame energiesector?

Vitale medewerkers zijn van essentieel belang voor de productiviteit en het voortbestaan van uw organisatie. U heeft namelijk een probleem wanneer medewerkers langdurig ziek thuis zitten. Uw medewerkers brengen een groot deel van hun tijd en leven door op hun werk. Het werk is dus een goede basis om te werken aan minder stress en een betere gezondheid. Dit begint door risico’s op de werkvloer te verminderen, maar ook met het bevorderen van een gezonde levensstijl van uw medewerkers. 

Voor werkende mensen die fysiek een zwaar beroep uitoefenen is gezond ouder worden extra belangrijk. Hun gezondheid wordt al op de proef gesteld door zware werkzaamheden. Dit is onder andere het geval de offshore, maritieme en duurzame energiesector. Door de zware omstandigheden op zee, zoals werk op grote hoogten, extreme weersomstandigheden en wisselende temperaturen, vormt het werk een extra uitdaging. Daarnaast leeft uw personeel voor periodes van 2 tot 3 weken op een schip of boorplatform op zee en is het afhankelijk van de de faciliteiten die u op locatie biedt. Om deze reden is de gezondheid van uw medewerkers in deze sectoren extra belangrijk.

Wat houdt gezondheidsmanagement precies in?

Gezondheidsmanagement is meer dan het bevorderen van lichaamsbeweging bij uw personeel. Idealiter past u uw bedrijfsvoering aan zodat gezondheid centraal staat. Belangrijk is dat u voldoende draagvlak voor uw maatregelen creëert bij uw personeel. Om te slagen moeten deze maatregelen namelijk aansluiten bij haar wensen en behoeften rondom gezond. U kunt deze analyseren aanhakend op uw RI&E, functioneringsgesprek of medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. Zo kunt u het belang van gezondheid en stressreductie in uw bestaande processen inbedden. Hier volgen een aantal belangrijke voorbeeld maatregelen van gezondheidsmanagement.

Belangrijke elementen van gezondheidsbevordering

  • Bewustzijn creëren bij uw medewerkers en leidinggevenden van vitaliteit en signalen van werkstress.
  • Sport en beweging stimuleren, bijvoorbeeld door het opzetten van bedrijfsfitness.
  • Gezond eten stimuleren, bijvoorbeeld door ongezond eten uit de kantine of het restaurant te bannen.
  • Het ontwikkelen van de mogelijkheid dat medewerkers mee kunnen praten, bijvoorbeeld in de vorm van werkoverleg of functioneringsgesprekken.
  • Het opzetten van recreatieve voorzieningen rond de werkomgeving, zoals bijvoorbeeld een sauna of tuin.
  • Het nastreven van gezonde werktijden en roosters.
  • Het werk uitdagend houden, door bijvoorbeeld bijscholingstrajecten aan te bieden.

Uit onderzoek binnen de Nederlandse offshore populatie blijkt dat u uw beleid en maatregelen, met oog op gezondheidsmanagement, hoofdzakelijk moet richten op slaapmanagement, voeding en een goede werkomgeving

Hoe past u gezondheidsmanagement toe in uw organisatie?

Om gezondheidsmanagement goed te verankeren in uw bedrijfsvoering is het van belang dit professioneel aan te pakken. Samen met MediWerk vult u het gezondheidsmanagement van uw organisatie effectief in en zorgen we voor duurzaam inzetbare medewerkers. Daarnaast is MediWerk gespecialiseerd in preventiediensten in de offshore, maritieme en duurzame energiesector met de daarbij behorende gezondheidsrisico’s. 

Onze maatwerk preventiediensten zijn RI&E en het PMO, welke bestaan uit de onderdelen veiligheid en gezondheid. We inventariseren risico’s binnen uw organisatie op gebied van veiligheid, gezondheid, maar ook mentale werkbelasting. We maken struikelblokken op waar verdiepend onderzoek naar gedaan kan worden. Om de effecten van de werkomstandigheden op uw medewerkers te onderzoeken is een PMO, preventief medisch onderzoek, zeer geschikt. Hierbij wordt ook gekeken naar de risico’s van levensstijl van uw medewerkers. Hieruit rolt informatie over het verbeteren van gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Onze preventieve oplossingen zijn verrassend en toegespitst op uw organisatie. Wij zetten in op de eigen verantwoordelijk van uw medewerkers en u als werkgever om gezonde, gemotiveerde en productieve werknemers te houden. 

info Wilt u meer weten over de verzuimscan die MediWerk biedt? Klik dan hier.

Uw ziekteverzuim al onder controle?

De Verzuimscan kan als uitstekende basis dienen voor maatregelen om verzuim terug te dringen. Doe de scan!

Gerelateerde berichten

  • Carolien Ringma
  • 19/04/2024
  • Verzuim

Effectieve strategieën om ziekteverzuim te minimaliseren in de staalindustrie

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector