Wet medische keuringen: wat is hiervan de impact op mijn offshorebedrijf?

Geschreven door Carolien Ringma, Beleid

Gepubliceerd op 30/04/2019

De wet medische keuringen heeft beduidende impact op uw bedrijf in de offshore, maritieme of energiesector. Door een verhoogd veiligheidsrisico in deze sector moet uw bedrijf aan een groot aantal richtlijnen voldoen om de gezondheid en veiligheid van uw personeel te waarborgen. Een efficiënte personeelsorganisatie is daarom van essentieel belang. In de praktijk verloopt dit proces niet altijd vlot met als gevolg dalende efficiëntie, groeiende kosten en – bij het niet voldoen aan de wetgeving – zelfs oplopende boetes. In dit artikel bespreken we de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de offshore sector, waarom de wet van fundamenteel belang is op uw bedrijf en hoe de medische keuringen werken. Vervolgens bekijken we de gevolgen van de wet voor de offshore veiligheid en de werkdruk op de HR-afdeling. Uiteindelijk vatten we de impact van de wet medische keuringen op uw bedrijf samen en geven u advies in het efficiënter en gemakkelijker organiseren van uw personeelszaken.

Welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s bestaan er offshore?

Met de offshore sector bedoelen we de bedrijfstak waarvan de beroepen ‘aflandig’ uitgevoerd worden: op zee dus. Werken op zee impliceert diverse gevaren voor de veiligheid van het personeel op een schip of platform. Ook is er risico op verslechtering van de algemene gezondheid of de gezondheid van uw personeel op de lange termijn.

De risico’s van werken op zee

Een greep uit de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die horen bij offshore werk zijn: vallen van grote hoogte, omdat er geklommen moet worden in boortorens die tot 400 meter hoog kunnen zijn. [1] Ook is er mogelijkheid tot brand en explosies, omdat er vaak gewerkt wordt met brandbare stoffen zoals olie en gas, die ter plekke gewonnen worden. Door weersomstandigheden, zoals storm, kan iemand in het water terechtkomen met als gevolg onderkoeling of verdrinking. Daarnaast is er altijd kans op verwondingen of blessures, door het vele tillen van zware apparatuur en ander fysiek werk. Doordat medische complicaties niet altijd (op tijd) verholpen kunnen worden door de afwezigheid van hulpdiensten, pakken ongelukken ook nog eens sneller slecht uit. Er is slechts een zeer kleine foutmarge mogelijk op een schip of boorplatform, omdat door de onderlinge afhankelijkheid van het personeel een kleine onzorgvuldigheid van een werknemer al buitenproportionele gevolgen kan hebben voor de veiligheid van het gehele team.

Waarom zijn er verplichte offshore medische keuringen?

De wet op medische keuringen is eind jaren negentig in het leven geroepen om de gezondheid en veiligheid van werknemers en derden te beschermen in beroepen waarbinnen medische geschiktheid bijzonder vereist is. Het gaat dan om beroepen met een hoog gezondheids- of veiligheidsrisico, zoals de mijnbouw en luchtvaart, maar dus ook de offshore, maritieme en energiesector. De wet medische keuringen schrijft voor aan welke eisen werknemers fysiek en psychisch moeten voldoen. Op die manier worden de gevaarlijke gevolgen van potentiële complicaties in een offshore werkomgeving beperkt tot een minimum. Dit doet de wetgeving op twee manieren.

Keuring bij aanstelling

Ten eerste doorgaan werknemers bij aanstelling een medische keuring. Zo worden de actuele gezondheid en eventuele medische afwijkingen, zoals een hernia, een angst of hartaandoening, die een risico vormen in het uitvoeren van de werkzaamheden, in kaart gebracht. Aan de hand van deze keuring wordt bepaald of een werknemer mag starten met de risicovolle werkzaamheden in de offshore sector.

Terugkerende keuringen

Ten tweede moet een dergelijke keuring met regelmaat herhaald worden, tenminste elke 2 jaar. Op die manier kunnen in de tussentijd ontstane medische problemen tijdig ontdekt worden. Wanneer er medische indicatie is om iemand vaker te keuren, wordt de termijn van 2 jaar verkort.

De impact van de wet medische keuringen op offshore veiligheid

Wanneer we kijken naar de impact van medische keuringen op offshore veiligheid is deze groot, omdat door de keuring werknemers medisch gezien fit zijn om het zware offshore werk aan te kunnen. Daarmee verkleint de kans op fouten tijdens het werk en de risico’s die daarbij ontstaan.

Fit voor de veiligheidstrainingen

Daarnaast blijkt uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat het grootste gedeelte van de ongevallen in de scheepvaart door adequaat handelen voorkomen had kunnen worden. In veel maritieme ongevallen is namelijk beperkt ‘situationeel bewustzijn’ de oorzaak. Situationeel bewustzijn is het echt begrijpen wat er ter plekke gebeurt en daarmee de impact op de situatie nu en in de toekomst bepalen. Onderdelen hiervan zijn onder andere het hebben van up-to-date informatie en voldoende energie, capaciteiten en ervaringen. [3] Door regelmatig uw personeel te keuren, zijn uw werknemers fysiek in staat om te participeren in diverse (veiligheids)trainingen die het situationele bewustzijn verhogen. Het doel van de trainingen is om te leren omgaan met gevaarlijke situaties en hoe deze te voorkomen. De veiligheidstrainingen zijn lichamelijk veeleisend, omdat in de praktijk noodsituaties dat ook zijn. Een werknemer moet de noodzakelijke handelingen, zoals klimmen, blussen of zwemmen, zonder problemen kunnen uitvoeren.

De impact van medische keuringen op de personeelsorganisatie

Zoals gezegd, hebben de medische keuringen een preventieve functie bij aanstelling van een werknemer, maar ook bij het behoud van een gezond team. Om ervoor te zorgen dat elke werknemer op tijd de juiste keuringen krijgt en duurzaam ingezet kan worden, is een knap staaltje management nodig. Dit blijkt in de praktijk niet gemakkelijk te zijn.

De uitdagingen van de wetgeving voor de HR-afdeling

Het personeelsmanagement en de implementatie van de wet medische keuringen hoort thuis bij de HR-manager en deze heeft dan ook vele ballen hoog te houden. Zij staat namelijk voor de uitdaging om overzicht te houden over het personeelsbestand, maar tegelijkertijd ook om op individueel niveau deadlines te bewaken voor medische keuringen en het behalen van veiligheidscertificaten. Hiervoor moet zij up-to-date zijn met de regelgeving, samenwerken met planners en preventiemedewerkers, training- en keuringspartijen zoeken en de kosten binnen de perken houden. Als HR-manager krijg je dan ook te maken met het missen van deadlines, gebrek aan overzicht en het mislopen van omzet door onbenutte personeelscapaciteit. Op deze manier legt de wet medische keuringen verhoogde werkdruk, verminderd werkplezier en hoge kosten neer bij de HR-afdeling.

Hoe de personeelsorganisatie zowel aan de wetgeving voldoet, als efficiënt en makkelijk kan zijn

Om als HR-manager aan alle wettelijke eisen te voldoen en het offshore team veilig en vitaal te houden is het aan te raden een arbodienst in de arm te nemen. MediWerk is een arbodienst gespecialiseerd in de offshore, maritieme en energiesector. Deze specialisatie in uw sector is van behoorlijk belang, omdat er offshore andere risico’s zijn en andere wet- en regelgevingen gelden dan op het land. Per jaar vinden er meer dan 124.000 scheepsbewegingen plaats op Nederlands water. [2] Tellen we internationale wateren erbij op, zijn dit er nog veel meer. Bij internationale wateren komen ook internationale wetten kijken en daarnaast wordt wetgeving met regelmaat bijgesteld. Al met al zijn de wetten en regelgevingen op het water complex en is het lastig om hiervan up-to-date te zijn. Een goede arbodienst, gespecialiseerd in uw sector, kan u deze zorg ontnemen.

De ondersteuning van MediWerk

MediWerk weet aan welke eisen u moet voldoen, hoe u uw personeel productief en duurzaam inzet en biedt daarnaast ook verzuimbegeleiding op maat. Onze dienstverlening ontzorgt uw HR-afdeling, is professioneel, persoonlijk en flexibel. Op deze manier is de impact van de wet medische keuringen op het HRM minimaal en verhoogt onze arbodienstverlening zelfs de vitaliteit en productiviteit van HR-afdeling zelf.

Wat is de impact van de wet medische keuringen op uw offshorebedrijf?

Vanzelfsprekend wilt u binnen het bedrijf gezonde en vitale werknemers, die gemotiveerd en met plezier aan het werk gaan. U wilt efficiëntie op de werkvloer, compliant werken en kosten reduceren. Zoals gezegd heeft de wet medische keuringen hier aanzienlijk invloed op, maar de mate van impact hangt echter sterk af van hoe u zaken organiseert.

De impact hangt af van uw keuzes

Samenvattend kunnen we zeggen dat de wet medische keuringen het aantal bedrijfsongevallen op zee tot een minimum beperkt en overduidelijk de gezondheid van uw offshore medewerkers verhoogt. Dit is het doel van de wetgeving en daarmee ook de belangrijkste impact die de wet op uw bedrijf heeft.Toch moeten we niet vergeten dat deze de werkdruk op de HR-afdeling aanzienlijk vergroot. Welke impact de wetgeving op het HRM heeft, hangt echter af van welke keuzes u hierin als bedrijf maakt: blijft u als HR-manager zelf alle taken op u nemen en hierdoor regelmatig achter de feiten aanlopen? Of kiest u voor de juiste ondersteuning, zodat ook uw personeelsafdeling vitaler en productiever te werk gaat? Ons advies is: focus u op de taken waar u als HR-manager in gespecialiseerd bent, zoals de human resource-strategie, en laat MediWerk zich focussen op die van ons: arbodienstverlening op maat voor de offshore, maritieme en energiesector.

Bronnen:
[1] AD (10-03-2016), ‘Oliebedrijven en TNO: gebruik booreilanden voor windparken op zee’, https://www.ad.nl/nieuws/oliebedrijven-en-tno-gebruik-booreilanden-voor-windparken-op-zee~af9a844e/

[2] Waddenzeeschool, ‘Ongelukken op zee’ http://www.waddenzeeschool.nl/uploads/encyclopediedata/content-waddenbieb.php?id=4345&language=0

[3] Onderzoeksraad voor Veiligheid (mei – november 2017), ‘Rapportage Ongevallen Scheepvaart’, pagina 2 – 3.

info Wilt u meer weten over de HR-ondersteuning die MediWerk biedt? Klik dan hier.

Voldoet uw bedrijf aan de arbowet?

Met deze checklist brengt u snel in kaart of u als bedrijf voldoet aan de richtlijnen van de arbowet. Download checklist!

Gerelateerde berichten

  • Carolien Ringma
  • 19/04/2024
  • Verzuim

Effectieve strategieën om ziekteverzuim te minimaliseren in de staalindustrie

HR op koers: duurzame inzetbaarheid in de maritieme wereld

Beleid met zeebenen: duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de maritieme sector