Waarom vraagt verzuimbegeleiding in de maritieme sector om een flexibele benadering?

Geschreven door Carolien Ringma, Algemeen, Beleid

Gepubliceerd op 09/07/2019

Als HR-manager van een organisatie in de maritieme, offshore of energiesector staat u voor de grote uitdaging de juiste professionals aan te trekken en de diverse persoonlijkheden en teams te laten uitblinken in hun werkzaamheden. Anderzijds heeft u te maken met extreme arbeidsomstandigheden op zee en de bijbehorende (internationale) wet- en regelgeving. U moet dan ook op zowel organisatorisch, als tactisch en strategisch niveau kunnen schakelen, u onderhoudt en ontwikkelt beleid, maar blijft ook in contact met uw personeel en de signalen die het afgeeft. Op al deze gebieden bijblijven is niet mogelijk zonder oplopende kosten, verlies aan efficiëntie en zelfs verzuimend personeel. Hoe gaat u om met verzuim van uw werknemers, waarom is een flexibele benadering essentieel en hoe organiseert u hier de ruimte voor in uw drukke, dagelijkse programma? Ontdek hoe u in de offshore of maritieme sector uw verzuimbegeleiding efficiënt inricht. 

Waardoor is er grotere kans op verzuim in de maritieme en offshore sector?

Een offshore werkomgeving is compleet anders dan een reguliere werkomgeving. Werkperiodes op een boorplatform duren meestal twee weken met werkshifts van twaalf uur per dag of nacht. Daarnaast is er sprake van zware fysieke arbeid, waarbij veel manueel gedaan moet worden, zoals het tillen van zware apparatuur. Ook is er in een offshore omgeving niet hetzelfde niveau aan medische faciliteiten. [1]

Gezondheidsproblemen die voorkomen in de offshore werkomgeving zijn overgewicht, langdurige moeheid en energiedips. Ook komen hart- en vaatziekten en spijsverteringsproblemen voor. In de offshore sector nemen gezondheidsklachten toe met leeftijd. Er is hierin een groot verschil tussen werknemers onder de 45 en tussen de 45 en 54 jaar. Deze laatste groep verzuimt vaker en gaat met vervroegd pensioen. 11% van de offshore medewerkers rapporteert problemen om werktaken uit te voeren als gevolg van ouder worden. Problemen die hierbij komen kijken zijn slaap- en concentratieproblemen en moeite met het aanpassen aan de werkshifts. Deze problemen vergroten het gezondheids- en veiligheidsrisico in een al gevaarlijke werkomgeving waarbij alertheid en fitheid essentieel zijn. [2] Om deze redenen moet uw personeel dan ook voldoen aan de eisen van medische keuringen om te mogen werken in de offshore en maritieme sector.  

Verzuimbegeleiding op maat is essentieel

Wanneer een medewerker uitvalt is het van onmiddellijk belang dat u in staat bent om direct in te grijpen. Of het nou gaat om langdurig verzuim of frequent korte verzuimperiodes uw bedrijfsvoering wordt door ziekteverzuim op verschillende manieren geraakt. Aan ziekteverzuim hangen diverse consequenties vast die uiteindelijk een kostenplaatje met zich meebrengen. Allereerst worden werkzaamheden vertraagd of stilgezet en daardoor deadlines gemist. Voert u met deadline belaste opdrachten uit waar een boete of beloningsysteem aan gestelde doelen zijn gekoppeld? Dan is ziekteverzuim een risico die u op voorhand al onder controle wil hebben vanaf het begin.

Verzuimbegeleiding bestaat uit het volgen van het verzuim, vanaf dag één, volgens vooropgestelde protocollen en richtlijnen die de Poortwachter Wet, aan de werkgever, verplicht heeft gesteld[3]. Hieronder vallen stappen die in uw verzuimbeleid zijn opgesteld tezamen met wettelijk voorshriften. Denk aan hoe het contact plaatsvindt tussen werkgever en werknemer, wachtdagen, hoe conflicten worden opgelost en hoe snel het re-integratietraject wordt ingezet. Hoe de exacte benadering uitziet en welke eisen aan bijvoorbeeld de werkomgeving worden geteld kunnen verschillen. Op een boorplatform of in de scheepvaart bijvoorbeeld verschillen de situaties enorm wanneer u die afzet tegen een reguliere kantoorbaan. De verzuimbegeleiding hoort daarom op maat te zijn om aan te kunnen sluiten bij deze branche. 

Zware werkomstandigheden

De weerbarstige arbeidsomstandigheden, taalbarrières en de rappe veranderingen in de  maritieme en offshore sector vragen andere maatregelen. Stelt u zich eens voor dat één of meerdere van uw  werknemers op 5 meter hoogte, staand op een container, aan het werk zijn zonder bevestigingsmateriaal. Dit is uiteraard schrikbarend, maar deze gevallen komen voor wanneer tijdens laden of lossen zogezegd “even snel”gewerkt wordt[4]. Werknemers hebben in sommige gevallen geen oog voor valgevaar en vergeten dan de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen waar te nemen. Beleid omtrent een veilige werkplaats is een niet te verwaarlozen onderdeel van een goed verzuimbeleid. Hiermee voorkomt u namelijk onnodig verzuim dat uiteindelijk ten nadele is van uw bedrijfsvoering. Uiteraard is valgevaar door onbeschermde hoogte maar één voorbeeld van een reeks vaak voorkomende oorzaken van ongevallen die geregeld voorkomen. Zo worden orde en netheid genoemd maar ook veilige toegang tot het schip, toegang tot het ruim en zware en veranderlijke weersomstandigheden. 

Al deze oorzaken en in het bijzonder het laatstgenoemde kunnen ook worden gekoppeld aan andere verzuimoorzaken. Denk aan vermoeidheid, energietekort, slaaptekort en concentratie tekort. 

Kostenplaatje niet vergeten

Waarom is dit belangrijk? In onze eerdere blog over duurzame inzetbaarheid heeft u al kunnen lezen dat een verzuim van één werkdag gemiddeld al €250,- kost voor de werkgever. Daar tegenover staat dat met een goede verzuimbeheersing met aandacht voor de werknemer, diens gezondheid en  arbeidsomstandigheden, de productiviteit al vrij snel verhoogd kan worden met 5% en het verzuim in zijn totaliteit met 15% verlaagd kan worden. 

Verzuimbegeleiding op maat is moeilijk realiseerbaar

Naast het kostenplaatje moet ook de belasting voor de HR afdeling meegenomen worden in de overweging van de verzuimbegeleiding op maat. De uitdaging voor elke HR manager bestaat grofweg uit drie delen. Ten eerste is het opstellen van verzuimbeleid en het implementeren van dit beleid een grote uitdaging. Dit vereist het tweede deel namelijk een monitoring systeem waarbij de juiste verzuim parameters in de gaten worden gehouden om tijdig in te kunnen grijpen. Als laatst ontbreekt de specialistische kennis van de bedrijfsarts en de casemanager om de oorzaken te achterhalen die ten grondslag liggen aan het ziekteverzuim. Uit ons onderzoek van het laatste decennium is gebleken dat ongeveer 7 van de tien verzuimgevallen geen medische oorzaak hebben. Om de correcte diagnose vast te stellen is onontkomelijk specialistische kennis nodig die wij u via onze dienstverlening kunnen aanreiken.

Verzuimbegeleiding bij Mediwerk toch flexibel en op maat

Om de correcte anamneses en diagnoses vast te stellen is medische kennis, branchekennis, arbo technische kennis en jarenlange ervaring vereist. Met Mediwerk spelen wij hierop in door gedurende het verzuim drie type werkzaamheden aan te bieden, met als doel u volledig te ontzorgen. In de basis maken wij verzuim inzichtelijk en traceerbaar binnen uw onderneming middels het verzuimvolgsysteem. U wordt op tijd ingelicht over frequent of aankomend langdurig verzuim zodat u in staat wordt gesteld om hierop te anticiperen. Wij stellen verschillende parameters in die bij uw specifieke bedrijfsactiviteiten passen om verzuim aan te pakken alvorens dit impact heeft op uw bedrijf.

Naast het inzichtelijk maken van verzuim binnen het bedrijf vervolgen wij dit traject door, overeenkomend met de Poortwachter wet, medische stappen te ondernemen. Denk hierbij aan diagnoses, spreekuren met een bedrijfsarts en verslagen met betrekking tot de re-integratie trajecten. Tot slot, u heeft altijd een persoonlijke casemanager die de  verrichtingen bij houdt en u op de hoogte stelt van verschillende ontwikkelingen op het gebied van ziekteverzuim en plannen van aanpak door tussentijds met u in overleg te treden. 

Compleet

Met onze volledige dienstverlening brengt u onnodig verzuim terug en bespaart u op onnodige kosten. Dit alles terwijl u volledig compliant bent met de Poortwachter wet en regelgeving. U behoudt de controle over de werkvloer en het ziekteverzuim zonder op uw productiviteit in te leveren. U kunt zich richten op waar uw bedrijf in excelleert, wij helpen u daar graag bij door de verzuimbegeleiding bij u uit handen te nemen.

Flexibel en op maat

Gezien de aard van de arbeid in de maritieme en offshore branche zien wij in dat een behoorlijke mate van flexibiliteit noodzakelijk is. Wij hanteren voor keuringen en soortgelijke werkzaamheden geen strikte kantoortijden voor onze klanten. Vanwege het onvoorspelbare karakter van deze sector hanteren wij een 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid. In sommige gevallen komen wij zelfs bij u aan boord om u van dienst te kunnen zijn.

Naast flexibele inzetbaarheid van onze medewerkers en dienstverlening, die bij uw bedrijfsactiviteiten passen, verliezen wij het persoonlijke aspect niet uit het oog. Wij geloven in een persoonlijke aanpak en persoonlijk contact omdat we hiermee duurzame inzetbaarheid kunnen realiseren waarbij zowel de werkgever als werknemer gelukkig zijn. Al eerder heeft u kunnen lezen dat 30% van de verzuimgevallen een medische grondslag heeft, het is daarom dat wij met dit gegeven in het achterhoofd een nuchtere blik op ziekteverzuim hanteren. Wij kijken bij de overige 70% van de gevallen namelijk voorbij de medische oorzaken om oplossingen aan te dragen die uw werknemer en uzelf écht verder helpen. In dit soort gevallen gaan we graag in gesprek met de werknemers en hun leidinggevenden om samen tot oplossingen te komen waarbij alternatieve hulpbronnen worden gebruikt om het verzuim tegen te gaan. Voor ons is dit bij uitstek de ideale methode waarbij alle betrokkenen goed in hun vel op de werkvloer hun werk kunnen beoefenen.

U kunt zich voorstellen dat de ingewikkelde arbeidsomstandigheden die zich kunnen voordoen een uitdaging vormen. Samen met u gaan we deze uitdagingen dagelijks echter graag aan.

info Wilt u meer weten over de verzuimscan die MediWerk biedt? Klik dan hier.

Uw ziekteverzuim al onder controle?

De Verzuimscan kan als uitstekende basis dienen voor maatregelen om verzuim terug te dringen. Doe de scan!

Gerelateerde berichten

Beleidsplan duurzame inzetbaarheid: van analyse tot implementatie in de offshore, maritieme en energiesector

Maatregelen duurzame inzetbaarheid: van gezondheidsbeleid tot opleidingen en loopbaanontwikkeling

Wat levert duurzame inzetbaarheid op? Een overzicht van de voordelen voor werkgevers en werknemers