Berichten

Navigeren naar duurzame inzetbaarheid om mogelijk de wereld te redden! Wat is er aan de hand? Volgens de CEO van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup, dat wereldwijd onderzoek doet naar de arbeidsmarkt en naar de bevlogenheid van werknemers op de werkvloer, moet het roer om! De manier waarop u uw werknemers aanstuurt moet anders. In Europa beperkt 72% van de werknemers zich tot het strikt uitvoeren van de noodzakelijke taken. Een zorgwekkend hoog percentage. Hoe zit het met de betrokkenheid van werknemers in de maritieme organisatie? In deze blog bieden we een diepgaande blik op het reilen en zeilen in de maritieme sector als het gaat om duurzame inzetbaarheid.

Naar duurzame inzetbaarheid navigeren

Voor we navigeren naar duurzame inzetbaarheid van uw personeel en wat dat concreet betekent voor uw organisatie of bedrijf eerst een verduidelijking van wat duurzame inzetbaarheid inhoudt.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is het werkzaam houden van uw personeel tot de pensioenleeftijd. Uiteraard binnen de grenzen die de arbowet stelt aan veiligheid, gezondheid en goed werkgeverschap. 

Goed werkgeverschap 

Goed werkgeverschap gaat over meer dan het garanderen van werk voor uw werknemers. In het kort gaat goed werkgeverschap over:

 • Zorg en aandacht voor uw werknemers;
 • Zorg voor het bedrijf rekening houdend met uw werknemers;
 • Voorkomen van machtsmisbruik binnen uw organisatie;
 • Veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers;
 • Gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie;
 • Cao-conform handelen en overleg met OR;
 • Verantwoord ziekteverzuimbeleid.

Goed werkgeverschap is dus goed zorgen voor uw werknemers en hen de vereiste aandacht geven. Dat betekent dus ook nadenken over hoe u hen zo lang mogelijk veilig en gezond binnen uw bedrijf aan het werk kunt houden. Duurzame inzetbaarheid vereist dan ook:

 • stimuleren van leercultuur;
 • rekening houden met wensen en omstandigheden;
 • tussen uw werknemers staan en met hen communiceren;
 • meer autonomie voor werknemers;
 • aanpakken “quiet quitting”.

In het “State of the Global Workplace: 2023 Report” van onderzoeksbureau Gallup wordt het fenomeen”quiet quitting” of “stil opgeven” van werknemers als een gevaar voor de wereldeconomie gezien. Het kost de wereldeconomie jaarlijks 8,8 biljoen dollar volgens Gallup. Hiermee wordt in cijfers duidelijk dat er veel winst te behalen valt als u het roer omgooit. Volgens Jon Clifton, CEO van Gallup, kunt u hiermee misschien wel de wereld redden. 

Diepgaande blik op de maritieme organisatie

Voor een diepgaande blik op de maritieme organisatie of het maritieme cluster is het belangrijk helder te hebben welke rol deze in de Nederlandse economie speelt en uit welke sectoren deze bestaat. Het maritieme cluster is van groot economisch belang voor Nederland. Jaarlijks draagt de maritieme organisatie bij aan de Nederlandse economie met een toegevoegde waarde van meer dan 55 miljard euro en biedt het werk aan bijna 540.000 werknemers. De Nederlandse export die meer dan 30% bijdraagt aan het BBP gaat voor twee derde over het water. Zeevaart en binnenvaart over de grote rivieren verzorgen deze export. De maritieme organisatie in Nederland bestaat verder uit:

 • zeevaart;
 • scheepsbouw;
 • maritieme toeleveranciers;
 • binnenvaart;
 • visserij;
 • havens;
 • offshore;
 • waterbouw;
 • maritieme dienstverlening;
 • jachtbouw; 
 • marine.

Voor Nederland is een sterke maritieme organisatie van essentieel belang voor de welvaart maar ook voor de veiligheid en duurzaamheid. U als werkgever in dit maritieme cluster bent afhankelijk van gekwalificeerde werknemers en talent om uw ambities te kunnen waarmaken. Er liggen zoals eerder vermeld een aantal uitdagingen op u te wachten. “Quiet quitting”, tekort aan technisch personeel en vergrijzing van de beroepsbevolking. Duurzame inzetbaarheid van de werknemers is belangrijk.

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk?

Duurzame inzetbaarheid is belangrijk omdat de wereld in het algemeen en de maritieme organisatie in het bijzonder aan de vooravond staan van ingrijpende veranderingen. Digitalisering die in een stroomversnelling raakt, technologische vooruitgang en een energietransitie van fossiele naar meer duurzame energiebronnen. Dit naast een vergrijzende beroepsbevolking, een krappe arbeidsmarkt, de mismatch op de arbeidsmarkt en werknemers die stilletjes afhaken. Alles bij elkaar hebben deze ontwikkelingen flink wat consequenties voor bedrijven in het algemeen en op termijn ook voor u als werkgever in de maritieme organisatie. Denkt u hierbij aan:

 • invulling van banen die verandert;
 • banen die vervallen;
 • nieuwe banen die worden gecreëerd;
  • werknemers moeten flexibeler zijn 
  • werknemers moeten structureel nieuwe vaardigheden aanleren.  

Krappe arbeidsmarkt 

Er wordt al enige tijd gesproken over de zogenaamde “War on talent” die in de VS en Europa gaande zou zijn. Veel bedrijven kampen met een tekort aan gekwalificeerd personeel en moeten met elkaar de concurrentie aan om uit de krappe vijver van talent werknemers aan zich te binden. In de maritieme sector kampen bedrijven met een tekort aan technisch geschoolde werknemers. Het uitvoeren van complexe projecten vereist met de voortschrijdende digitalisering nu eenmaal andere competenties dan pakweg 20 jaar geleden. 

Mismatch

In het algemeen is er sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt.  Dit is een probleem voor u als werkgever maar ook voor werknemers die graag aan de slag willen maar niet gekwalificeerd zijn. Deze mismatch kan deels worden opgelost door bij-en omscholing van werknemers uit andere sectoren. Toch zal dit de krapte op de arbeidsmarkt niet afdoende oplossen.  U zult ook hierom zuinig moeten zijn op uw werknemers. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de maritieme sector bij jongeren die een technisch beroep ambiëren, geen grote aantrekkingskracht heeft. Dit geldt ook voor potentiële zij-instromers die overwegen over te stappen naar een meer technisch beroep. Deze potentiële arbeidskrachten weten niet goed wat maritieme bedrijven doen. De kans dat zij bij u aanmonsteren op een van uw schepen of aan de slag gaan in een belangrijke haven als Rotterdam is niet groot. Naast het vinden van een passende manier om (technisch) talent aan te trekken, zult u de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers moeten stimuleren om de continuïteit van uw bedrijf optimaal te houden.

Navigeren naar duurzame inzetbaarheid

Navigeren naar duurzame inzetbaarheid om de continuïteit van uw bedrijf of maritieme organisatie veilig te stellen kan door de uitdagingen aan te pakken die boven zijn aangestipt.

 • stilletjes afhaken
 • tekort aan technisch personeel
 • vergrijzing van de beroepsbevolking

Stilletjes afhaken of “quiet quitting” kan ondervangen worden door erkenning van grieven en wensen van werknemers. Hiermee maakt u duidelijk aan uw werknemers dat u betrokken bent bij zowel hun zorgen op de werkvloer als ook bij omstandigheden in hun privé-situatie die hun werkprestaties beïnvloeden. 

In een onderzoek van onderzoeksbureau Gallup naar stilletjes afhaken of “quiet quitting” zijn de correlaties onderzocht tussen werknemers erkenning en werknemers resultaten. Honderden organisaties en duizenden teams in verschillende bedrijfstakken zijn meegenomen in dit onderzoek. De resultaten zijn verrassend. Als u uw werknemers erkenning voor hun inzet geeft en u slaagt erin om ongeveer de helft van uw werknemers hiermee tevreden te stellen dan mag u het volgende verwachten:

 • Een verbetering van de productiviteit met 9%
 • Een daling in veiligheidsincidenten met 22%
 • Een afname in ziekteverzuim met 22%

Gallup berekende wat dit voor een bedrijf met 10.000 werknemers zou betekenen:

 • besparing van 91,989,474 dollar aan toegenomen productiviteit;
 • besparing van 2,807,200 dollar door minder verwondingen;
 • besparing van 3,801,336 dollar door minder ongeplande afwezigheid of ziekteverzuim.

Gallup onderkent de verschillen in sectoren en dat bedrijven en organisaties uniek zijn, maar stelt toch een sterk generaliseerbaar patroon te zien tussen erkenning en de financiële consequenties ervan voor elk bedrijf.

Wilt u meer weten over hoe u planmatig duurzame inzetbaarheid kunt vergroten in uw organisatie? Lees verder in onze andere blog voor praktische strategieën en aanpakken.

Het navigeren naar duurzame inzetbaarheid is niet alleen een slimme zakelijke zet, maar het vormt ook de kern van een succesvolle, toekomstbestendige maritieme organisatie.

Conclusie

Duurzame inzetbaarheid in de maritieme organisatie en sector wordt steeds minder vrijblijvend. U heeft te maken met een vergrijzende beroepsbevolking, een krappe arbeidsmarkt en een steeds verdergaande digitalisering van de werkzaamheden. Dit dwingt u bestaand talent zo lang mogelijk te behouden omdat nieuw talent aantrekken niet eenvoudig is. Duurzame inzetbaarheid van uw werknemers garandeert meer betrokkenheid van uw werknemers bij uw bedrijf. Meer betrokken werknemers leveren een hogere productie en zijn op de langere termijn goedkoper. Tenslotte voldoet u met het duurzaam inzetten van uw werknemers aan uw arboverplichtingen en bouwt u een sterke brand op.

Take aways 

 • Duurzame inzetbaarheid is essentieel. Met de vergrijzing en veranderingen in de arbeidsmarkt, is het behouden van bestaand talent van groot belang voor de maritieme organisatie.
 • Betrokkenheid leidt tot productiviteit. Betrokken werknemers zijn productiever en dragen bij aan de langetermijndoelstellingen van uw bedrijf.
 • Financiële voordelen van erkenning. Erkenning van werknemers leidt tot verbeteringen in productiviteit, veiligheid en vermindering van ziekteverzuim, wat aanzienlijke financiële besparingen oplevert.
 • Voorsprong in arboverplichtingen. Met duurzame inzetbaarheid voldoet u aan de regels van de arbowetgeving en bouwt u aan een robuust merkimago.