Berichten

Navigeren naar duurzame inzetbaarheid om mogelijk de wereld te redden! Wat is er aan de hand? Volgens de CEO van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup, dat wereldwijd onderzoek doet naar de arbeidsmarkt en naar de bevlogenheid van werknemers op de werkvloer, moet het roer om! De manier waarop u uw werknemers aanstuurt moet anders. In Europa beperkt 72% van de werknemers zich tot het strikt uitvoeren van de noodzakelijke taken. Een zorgwekkend hoog percentage. Hoe zit het met de betrokkenheid van werknemers in de maritieme organisatie? In deze blog bieden we een diepgaande blik op het reilen en zeilen in de maritieme sector als het gaat om duurzame inzetbaarheid.

Naar duurzame inzetbaarheid navigeren

Voor we navigeren naar duurzame inzetbaarheid van uw personeel en wat dat concreet betekent voor uw organisatie of bedrijf eerst een verduidelijking van wat duurzame inzetbaarheid inhoudt.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is het werkzaam houden van uw personeel tot de pensioenleeftijd. Uiteraard binnen de grenzen die de arbowet stelt aan veiligheid, gezondheid en goed werkgeverschap. 

Goed werkgeverschap 

Goed werkgeverschap gaat over meer dan het garanderen van werk voor uw werknemers. In het kort gaat goed werkgeverschap over:

 • Zorg en aandacht voor uw werknemers;
 • Zorg voor het bedrijf rekening houdend met uw werknemers;
 • Voorkomen van machtsmisbruik binnen uw organisatie;
 • Veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers;
 • Gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie;
 • Cao-conform handelen en overleg met OR;
 • Verantwoord ziekteverzuimbeleid.

Goed werkgeverschap is dus goed zorgen voor uw werknemers en hen de vereiste aandacht geven. Dat betekent dus ook nadenken over hoe u hen zo lang mogelijk veilig en gezond binnen uw bedrijf aan het werk kunt houden. Duurzame inzetbaarheid vereist dan ook:

 • stimuleren van leercultuur;
 • rekening houden met wensen en omstandigheden;
 • tussen uw werknemers staan en met hen communiceren;
 • meer autonomie voor werknemers;
 • aanpakken “quiet quitting”.

In het “State of the Global Workplace: 2023 Report” van onderzoeksbureau Gallup wordt het fenomeen”quiet quitting” of “stil opgeven” van werknemers als een gevaar voor de wereldeconomie gezien. Het kost de wereldeconomie jaarlijks 8,8 biljoen dollar volgens Gallup. Hiermee wordt in cijfers duidelijk dat er veel winst te behalen valt als u het roer omgooit. Volgens Jon Clifton, CEO van Gallup, kunt u hiermee misschien wel de wereld redden. 

Diepgaande blik op de maritieme organisatie

Voor een diepgaande blik op de maritieme organisatie of het maritieme cluster is het belangrijk helder te hebben welke rol deze in de Nederlandse economie speelt en uit welke sectoren deze bestaat. Het maritieme cluster is van groot economisch belang voor Nederland. Jaarlijks draagt de maritieme organisatie bij aan de Nederlandse economie met een toegevoegde waarde van meer dan 55 miljard euro en biedt het werk aan bijna 540.000 werknemers. De Nederlandse export die meer dan 30% bijdraagt aan het BBP gaat voor twee derde over het water. Zeevaart en binnenvaart over de grote rivieren verzorgen deze export. De maritieme organisatie in Nederland bestaat verder uit:

 • zeevaart;
 • scheepsbouw;
 • maritieme toeleveranciers;
 • binnenvaart;
 • visserij;
 • havens;
 • offshore;
 • waterbouw;
 • maritieme dienstverlening;
 • jachtbouw; 
 • marine.

Voor Nederland is een sterke maritieme organisatie van essentieel belang voor de welvaart maar ook voor de veiligheid en duurzaamheid. U als werkgever in dit maritieme cluster bent afhankelijk van gekwalificeerde werknemers en talent om uw ambities te kunnen waarmaken. Er liggen zoals eerder vermeld een aantal uitdagingen op u te wachten. “Quiet quitting”, tekort aan technisch personeel en vergrijzing van de beroepsbevolking. Duurzame inzetbaarheid van de werknemers is belangrijk.

Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk?

Duurzame inzetbaarheid is belangrijk omdat de wereld in het algemeen en de maritieme organisatie in het bijzonder aan de vooravond staan van ingrijpende veranderingen. Digitalisering die in een stroomversnelling raakt, technologische vooruitgang en een energietransitie van fossiele naar meer duurzame energiebronnen. Dit naast een vergrijzende beroepsbevolking, een krappe arbeidsmarkt, de mismatch op de arbeidsmarkt en werknemers die stilletjes afhaken. Alles bij elkaar hebben deze ontwikkelingen flink wat consequenties voor bedrijven in het algemeen en op termijn ook voor u als werkgever in de maritieme organisatie. Denkt u hierbij aan:

 • invulling van banen die verandert;
 • banen die vervallen;
 • nieuwe banen die worden gecreëerd;
  • werknemers moeten flexibeler zijn 
  • werknemers moeten structureel nieuwe vaardigheden aanleren.  

Krappe arbeidsmarkt 

Er wordt al enige tijd gesproken over de zogenaamde “War on talent” die in de VS en Europa gaande zou zijn. Veel bedrijven kampen met een tekort aan gekwalificeerd personeel en moeten met elkaar de concurrentie aan om uit de krappe vijver van talent werknemers aan zich te binden. In de maritieme sector kampen bedrijven met een tekort aan technisch geschoolde werknemers. Het uitvoeren van complexe projecten vereist met de voortschrijdende digitalisering nu eenmaal andere competenties dan pakweg 20 jaar geleden. 

Mismatch

In het algemeen is er sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt.  Dit is een probleem voor u als werkgever maar ook voor werknemers die graag aan de slag willen maar niet gekwalificeerd zijn. Deze mismatch kan deels worden opgelost door bij-en omscholing van werknemers uit andere sectoren. Toch zal dit de krapte op de arbeidsmarkt niet afdoende oplossen.  U zult ook hierom zuinig moeten zijn op uw werknemers. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de maritieme sector bij jongeren die een technisch beroep ambiëren, geen grote aantrekkingskracht heeft. Dit geldt ook voor potentiële zij-instromers die overwegen over te stappen naar een meer technisch beroep. Deze potentiële arbeidskrachten weten niet goed wat maritieme bedrijven doen. De kans dat zij bij u aanmonsteren op een van uw schepen of aan de slag gaan in een belangrijke haven als Rotterdam is niet groot. Naast het vinden van een passende manier om (technisch) talent aan te trekken, zult u de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers moeten stimuleren om de continuïteit van uw bedrijf optimaal te houden.

Navigeren naar duurzame inzetbaarheid

Navigeren naar duurzame inzetbaarheid om de continuïteit van uw bedrijf of maritieme organisatie veilig te stellen kan door de uitdagingen aan te pakken die boven zijn aangestipt.

 • stilletjes afhaken
 • tekort aan technisch personeel
 • vergrijzing van de beroepsbevolking

Stilletjes afhaken of “quiet quitting” kan ondervangen worden door erkenning van grieven en wensen van werknemers. Hiermee maakt u duidelijk aan uw werknemers dat u betrokken bent bij zowel hun zorgen op de werkvloer als ook bij omstandigheden in hun privé-situatie die hun werkprestaties beïnvloeden. 

In een onderzoek van onderzoeksbureau Gallup naar stilletjes afhaken of “quiet quitting” zijn de correlaties onderzocht tussen werknemers erkenning en werknemers resultaten. Honderden organisaties en duizenden teams in verschillende bedrijfstakken zijn meegenomen in dit onderzoek. De resultaten zijn verrassend. Als u uw werknemers erkenning voor hun inzet geeft en u slaagt erin om ongeveer de helft van uw werknemers hiermee tevreden te stellen dan mag u het volgende verwachten:

 • Een verbetering van de productiviteit met 9%
 • Een daling in veiligheidsincidenten met 22%
 • Een afname in ziekteverzuim met 22%

Gallup berekende wat dit voor een bedrijf met 10.000 werknemers zou betekenen:

 • besparing van 91,989,474 dollar aan toegenomen productiviteit;
 • besparing van 2,807,200 dollar door minder verwondingen;
 • besparing van 3,801,336 dollar door minder ongeplande afwezigheid of ziekteverzuim.

Gallup onderkent de verschillen in sectoren en dat bedrijven en organisaties uniek zijn, maar stelt toch een sterk generaliseerbaar patroon te zien tussen erkenning en de financiële consequenties ervan voor elk bedrijf.

Wilt u meer weten over hoe u planmatig duurzame inzetbaarheid kunt vergroten in uw organisatie? Lees verder in onze andere blog voor praktische strategieën en aanpakken.

Het navigeren naar duurzame inzetbaarheid is niet alleen een slimme zakelijke zet, maar het vormt ook de kern van een succesvolle, toekomstbestendige maritieme organisatie.

Conclusie

Duurzame inzetbaarheid in de maritieme organisatie en sector wordt steeds minder vrijblijvend. U heeft te maken met een vergrijzende beroepsbevolking, een krappe arbeidsmarkt en een steeds verdergaande digitalisering van de werkzaamheden. Dit dwingt u bestaand talent zo lang mogelijk te behouden omdat nieuw talent aantrekken niet eenvoudig is. Duurzame inzetbaarheid van uw werknemers garandeert meer betrokkenheid van uw werknemers bij uw bedrijf. Meer betrokken werknemers leveren een hogere productie en zijn op de langere termijn goedkoper. Tenslotte voldoet u met het duurzaam inzetten van uw werknemers aan uw arboverplichtingen en bouwt u een sterke brand op.

Take aways 

 • Duurzame inzetbaarheid is essentieel. Met de vergrijzing en veranderingen in de arbeidsmarkt, is het behouden van bestaand talent van groot belang voor de maritieme organisatie.
 • Betrokkenheid leidt tot productiviteit. Betrokken werknemers zijn productiever en dragen bij aan de langetermijndoelstellingen van uw bedrijf.
 • Financiële voordelen van erkenning. Erkenning van werknemers leidt tot verbeteringen in productiviteit, veiligheid en vermindering van ziekteverzuim, wat aanzienlijke financiële besparingen oplevert.
 • Voorsprong in arboverplichtingen. Met duurzame inzetbaarheid voldoet u aan de regels van de arbowetgeving en bouwt u aan een robuust merkimago.
offshore personeel beklimt ladder. Duurzaam personeel kan alleen in een gezonde en motiverende werkomgeving

Duurzaam inzetbaar personeel wordt met de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in onze samenleving een topprioriteit voor werkgevers. Hoe zorg je voor een gezonde en gemotiveerde werkomgeving terwijl er op de arbeidsmarkt de komende vijf jaar een ‘revolutionaire transitie’ gaat plaatsvinden volgens Geert-Jan Waasdorp, oprichter en directeur van Intelligence Group. Meer en meer gaan werknemers als ZZP’ers werken en verlaten de vastigheid van de normale baan. Momenteel is er sprake van krapte, schaarste en mismatch tussen wat werknemers bieden en dat wat werkgevers vragen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn de zorgen bij werkgevers om het ziekteverzuim erg groot. Hoe zorgt u voor een gezonde en gemotiveerde werkomgeving om uw personeel duurzaam inzetbaar te houden?

Duurzaam inzetbaar personeel

Als u duurzaam inzetbaar personeel wenst dan zult u als werkgever het welzijn en de gezondheid van werknemers centraal moeten stellen. Dit is essentieel om over langere tijd als bedrijf of organisatie optimaal te kunnen presteren. De praktijk blijkt weerbarstig en slechts een klein gedeelte van de bedrijven slaagt erin om de gezondheid en het welzijn van personeel over langere tijd centraal te stellen. Stress en burn-out zijn schering en inslag bij veel bedrijven, wat weer leidt tot ziekteverzuim en extra kosten voor vervanging van ziek personeel. 

We schreven eerder een blog over hoe u beleidsmatig duurzame inzetbaarheid van uw personeel kunt bevorderen.

Duurzaam inzetbaar personeel vitaal voor Maritieme sector

Duurzaam inzetbaar personeel is belangrijk voor vitale sectoren in de Nederlandse economie. Een daarvan is de maritieme sector of het maritieme cluster.

Het maritieme cluster: economische motor voor Nederland

Het maritieme cluster is een ware economische motor voor Nederland en behoort tot de wereldtop. In 2021 maakte het cluster een totale omzet van 79,4 miljard waarvan de directe  toegevoegde waarde voor Nederland ongeveer 22,3 miljard bedroeg. Ten opzichte van 2020 werd een toename van 13% gerealiseerd. Al met al is het maritieme cluster goed voor 3,2% (2021) van het bruto binnenlands product(bbp) van Nederland. 

Personeel in het maritieme cluster

De bedrijven binnen het maritieme cluster hadden in 2021 gezamenlijk 284.500 man aan personeel in dienst

 • Hiervan waren ongeveer 195.900 werknemers direct werkzaam voor de gezamenlijke bedrijven in het cluster. 
 • Het maritieme cluster was goed voor 2,9% van alle werkgelegenheid in Nederland.
 • Het maritieme cluster exporteerde voor een bedrag van ruim 40,6 miljard.
 • Dat betekende een groei van 7,8 miljard ten opzichte van het jaar 2020. 
 • Ten opzichte van de totale export in 2021 vanuit Nederland(587 miljard euro) betekende het een aandeel van 6,9%. 

Duurzaam inzetbaar personeel is van vitaal belang

Zoals we zien speelt de maritieme sector een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Duurzaam inzetbaar personeel is in deze sector dan ook van vitaal belang. 

Als u uw personeel tot het pensioen inzetbaar wilt houden dan zult u een aantal maatregelen moeten nemen. Een belangrijke maatregel is het stimuleren van continue leren en trainen en begeleiden van uw werknemers gedurende hun gehele carrière bij u in het bedrijf of organisatie.  Met het stimuleren van een positieve leercultuur creëert u een omgeving waarin uw werknemers mee kunnen groeien met de veranderingen binnen uw bedrijf. Zij kunnen ook beter hun talenten ontwikkelen en werken aan hun carrière. 

Werknemers die zich niet erkend voelen door hun werkgever gaan snel op zoek naar een andere werkgever en volgens onderzoek in de VS van Gallup verliezen bedrijven hiermee juist de meer getalenteerde werknemers. 

Duurzaam leren is de toekomst 

In 2020 had 50% van de  werknemers in het maritiem cluster een gemiddelde opleiding. Dit is opvallend want het landelijk gemiddelde was maar 39%. Het aantal werknemers met een HBO- of WO opleiding maakte slechts 29% uit van alle werknemers binnen het cluster. Afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 41% was dit laag.  Deze cijfers zijn van belang voor de nabije toekomst, omdat werknemers steeds meer te maken krijgen met complexere werkprocessen. Digitalisering van werkprocessen maakt laaggeschoold personeel overbodig en eist van gemiddeld hoog opgeleid personeel hogere competenties. Er zullen vaker hogere eisen worden gesteld aan het personeel en dat maakt een positieve leercultuur binnen de sector steeds belangrijker.

Hoe zorgt u voor een gezonde werkomgeving?

U zorgt voor een gezonde werkomgeving door in eerste instantie aan de eisen van de arbowet te voldoen. Het arbobesluit verplicht u de arbeid zo te organiseren dat de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers niet in het geding komen door zowel fysieke als mentale belasting. Hierbij moet u letten op:

 • inrichting arbeidsplek;
 • werk-en productiemethode;
 • hulpmiddelen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij het inrichten van een gezonde werkplek moet u rekening houden met:

 • goede ergonomie;
 • juiste temperatuur;
 • voldoende luchtverversing;
 • juiste verlichting;
 • beperkt lawaai.

In een gezonde werkomgeving gedijen werknemers beter, ze zijn meer gemotiveerd, fysiek en mentaal gezonder en productiever.

Ergonomie voor duurzaam inzetbaar personeel

Een goede ergonomie is essentieel als u uw personeel duurzaam inzetbaar wil houden. Vitale werknemers zijn voor 83% productief, afgezet tegen werknemers met een slechte gezondheid waarvan de productiviteit 65% is, is dit een verschil van 18% wat u potentieel aan productiviteit verliest

Slijtage aan het bewegingsapparaat

Als werknemers in een verkeerde houding moeten werken omdat zij niet de juiste apparatuur hebben om mee te werken of als zij niet goed getraind en begeleidt worden in het bedienen van machines dan treedt sneller slijtage aan het bewegingsapparaat op en wordt de kans op ziekte en verzuim groter.  Zo moet op een boorplatform een Floorhand bijvoorbeeld 12 uur achtereen zwaar en gevaarlijk werk doen zoals het mixen van chemicaliën en de boormodder. De werkdruk tijdens de werkzaamheden is ook hoog. Als machines en gereedschap niet ergonomisch verantwoord zijn is slijtage onvermijdelijk.

Wat kunt u doen om de ergonomie te verbeteren?

 • Laat u adviseren door een ergonoom met ervaring in uw branche.
 • Stel apparatuur zo af dat werknemers veilig kunnen werken, waarbij de houding waarin werknemers moeten werken zo min mogelijk lichamelijk belastend is.
 • Stimuleer uw werknemers feedback te geven door regelmatig te vragen naar hun ervaringen met de ergonomie van hun werkplek. Staan bijvoorbeeld beeldscherm wel op de juiste hoogte? Is de lucht in de werkruimten wel fris? Wat zijn hun ideeën over verbeteringen betreffende de ergonomie? 
 • Adviseer u werknemers over ergonomie en geef voorlichting over het gebruik van apparatuur.
 • Stimuleer uw werknemers om regelmatig te bewegen. Maak hierbij gebruik van applicaties zoals de Stepsapp.

Betere werk-privé balans voor duurzaam inzetbaar personeel

Naast het aanbieden van betere ergonomie op de werkplek is het bevorderen van een goede werk-privé balans een must om de duurzame inzetbaarheid van personeel te verbeteren. Met een betere werk-privé balans zullen uw werknemers zich beter en vitaler voelen. Dit heeft ook flink wat voordelen voor u als werkgever:

 • vitale werknemer zijn minder vaak ziek;
 • werknemers veranderen niet snel van baan;
 • productiviteit van werknemers neemt toe;
 • versterking van uw Employer Branding.

Hoe bevordert u een goede werk-privé balans bij uw werknemers?

Om te weten of uw werknemers (potentieel) last hebben van een verstoorde werk-privé balans is het raadzaam een Preventief Medisch Onderzoek(PMO) gericht op werk-privé balans te laten uitvoeren. Met een PMO kunt u beter screenen of werknemers kampen met negatieve gezondheidseffecten door een verstoorde werk-privé balans. Met de resultaten heeft u beter inzicht in wat er speelt en kunt u maatregelen nemen voor preventie. Het aanbieden van een PMO is tevens een verplichting die de Arbowet oplegt

Maatregelen om de werk-privé balans te bevorderen: 

 • Lean werken: ga met uw werknemers om tafel over de inrichting van werkprocessen. Wat is naar hun mening gezond werken en hoe kan dat binnen de eisen van het werk? Hoe kan een werkdag het beste worden ingericht?
 • Meer inspraak met betrekking tot werkroosters: geef uw werknemers meer inspraak bij het maken van de werkroosters.
 • Herziening van ploegendiensten: betrek de ondernemingsraad(OR) bij het herzien van ploegendiensten. Zet in op een 9-urige ploegendienst voor overdag of een 8-urige ploegendienst in de nacht. Op een booreiland zal dat misschien niet lukken gezien de ploegendiensten 12 uur lang zijn, maar daar waar het kan moet u het proberen.
 • Flexibel werken: geef uw werknemers de keus om enkele dagen bijvoorbeeld thuis te werken of vanaf een andere locatie. 
 • Resultaatgericht werken: Beoordeel uw personeel op de kwaliteit van het afgeleverde werk in plaats van hun aanwezigheidsplicht op kantoor.

Conclusie

Duurzaam inzetbaar personeel is de ruggengraat van succesvolle bedrijven, vooral in vitale sectoren zoals de maritieme industrie. Met de toenemende digitalisering en de komende “revolutionaire transitie op de arbeidsmarkt” is het vasthouden van gekwalificeerd personeel een must. Investeer daarom in continue leren, stressvermindering en een gezonde werkomgeving. Deze factoren, samen met een betere werk-privé balans en flexibele werkmethoden, vormen de pijlers voor langdurige productiviteit en het creëren van een gezonde en motiverende werkomgeving. Hiermee wordt het succes van zowel uw werknemers als uw bedrijf bevorderd.