Berichten

Hoe ziekteverzuim aan te pakken in de offshoresector ervaringen en best practices

De offshore sector, met zijn uitdagende werkomgeving en unieke omstandigheden, kent een verhoogd risico op ziekteverzuim voor werknemers. Lange werktijden, fysiek veeleisend werk, werken op geïsoleerde locaties, lange tijd van huis zijn. Allemaal omstandigheden die bijdragen aan de uitdagingen op het gebied van gezondheid en welzijn. Tegelijkertijd liggen er voor u als werkgever ook nieuwe kansen zoals bij de transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen . Het is dan ook cruciaal dat u als werkgever of HR-professional strategieën implementeert die gericht zijn op het verminderen van ziekteverzuim en het bevorderen van een gezonde werkomgeving.

Ziekteverzuim aanpakken: ambities in de offshore sector

Ziekteverzuim aanpakken in de offshore sector is om meerdere redenen belangrijk. U heeft een wettelijke verplichting om uw werknemers gezond en veilig te laten werken, waarmee u hun welzijn waarborgt. Voor u als werkgever is de continuïteit van uw onderneming net zo belangrijk als de gezondheid van uw werknemers. Om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen wilt u uw concurrentiepositie behouden binnen de offshore sector. Hierbij horen twee belangrijke zaken:

 • ambities en groei
 • laag ziekteverzuim 

Offshore windenergie

Als het gaat om ambities dan ziet de toekomst er voor Nederlandse bedrijven in de offshore sector op de korte termijn rooskleurig uit. Nederland heeft grote ambities als het gaat om offshore windenergie. Het totale vermogen van 1 GW aan windenergie moet in 2030 naar 11 GW geïnstalleerd vermogen zijn gegaan. Dit maakt Nederland voor u als ondernemer een interessante thuismarkt voor offshore windenergie. Zowel voor de bouw van windturbines als de installatie en onderhoud ervan komen er banen bij. Daarnaast kunnen Nederlandse bedrijven in de offshore sector extra profiteren van de internationale ambities als het gaat om offshore windenergie. 

 • In 2017 had de Nederlandse offshore windsector een marktaandeel van 25% in Noord-West Europa
 • Offshore windenergie op de Noordzee was in 2017 11 GW en gaat naar 53 GW in 2030. 

Dit betekent dat er potentie is voor uw onderneming om een groter marktaandeel te realiseren en uw ambities waar te maken. 

Om een idee te geven van de kansen die uw onderneming kan benutten:

 • Tot 2030 zal op de Noordzee ongeveer 5 GW vermogen moeten worden geïnstalleerd. 
 • Een windturbine heeft een vermogen van ongeveer 10 MW dat betekent:
  • 500 windturbines per jaar
  • 2 windturbines per dag

Naast de installatie van nieuwe turbines ligt er meer werkgelegenheid in het verschiet. Windturbines moeten worden onderhouden en bestaande windturbines moeten worden opgewaardeerd. Tegen 2030 zal een markt zijn ontstaan voor “operations & maintenance” ter waarde van 4,8 miljard dollar(OPEX indicatie).

Langdurig ziekteverzuim

De vraag aan u is nu: bent u er klaar voor? Kunt u met de huidige krapte op de arbeidsmarkt genoeg talent aantrekken om uw ambities waar te maken? Belangrijker misschien is de vraag: slaagt u erin talent te behouden voor uw onderneming? Dit begint met het aanpakken van ziekteverzuim en in het bijzonder langdurend ziekteverzuim. 

Hier zult u wellicht nog meters moeten maken, want langdurend verzuim laat al enkele jaren een stijgende trend zien binnen de offshore sector. Het opvallende is dat deze stijging het sterkst is bij jonge werknemers. Zo blijkt in het eerste kwartaal van 2023 dat psychisch verzuim onder werknemers tussen 25 en 34 jaar met ongeveer 34% is gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.  Om ziekteverzuim aan te pakken kunt u leren van bestaande ervaringen en best practices in de offshore sector. 

Lees ook ons blog “ziekteverzuim en de impact op uw bedrijf” om beter te begrijpen welke impact ziekteverzuim kan hebben op de continuïteit van uw onderneming.

Ervaringen bij het aanpakken van ziekteverzuim in de offshore sector

Diverse bedrijven in de offshore sector hebben in het verleden te maken gehad met ziekteverzuim en hebben hieruit waardevolle lessen getrokken. Een van de meest effectieve aanpakken die we hebben gezien, is het opzetten en invoeren van een proactief gezondheidsbeleid. Dit omvat het aanbieden van gezondheidscontroles, gezondheidsprogramma’s en trainingen voor werknemers over hoe ze gezonde gewoonten kunnen handhaven. Zelfs in de uitdagende offshore omgeving zijn er mogelijkheden voor het optimaliseren van de gezondheid van werknemers.

 • Stel dat….

Een offshore olieplatform een aanzienlijke stijging van het aantal werknemers met rugklachten heeft geconstateerd. 

Een proactieve aanpak zou kunnen inhouden dat het bedrijf regelmatig ergonomische trainingen en oefeningen organiseert om werknemers bewust te maken van de juiste houdingen en technieken om rugletsel te voorkomen.

Een ander belangrijk aspect is het creëren van een ondersteunende en inclusieve werkcultuur. Werknemers moeten het gevoel hebben dat ze openlijk kunnen praten over hun gezondheidsuitdagingen zonder bang te zijn voor negatieve gevolgen. Een open communicatiekanaal tussen werknemers en de HR-afdeling kan daarbij helpen.

 •  Stel dat….

Een werknemer op een offshore boorplatform worstelt met angstgevoelens en stress als gevolg van de isolerende omgeving. 

Bij een ondersteunende werkcultuur voelt de werknemer het vertrouwen om zijn zorgen te delen met zijn leidinggevenden die vervolgens passende maatregelen nemen om hem te ondersteunen. Denkt u daarbij aan toegang tot professionele counseling of het aanbieden van stressmanagementtrainingen.

Best practices voor het verminderen van ziekteverzuim in de offshore sector

Risico -inventarisatie en  evaluatie(RI&E) en preventieve maatregelen: Het regelmatig uitvoeren van een RI&E om potentiële gezondheidsrisico’s te identificeren en preventieve maatregelen te implementeren, kan het aantal ziektegevallen aanzienlijk verminderen.

 • Een offshore windmolenparkbedrijf bijvoorbeeld kan regelmatig veiligheids- en gezondheidsinspecties uitvoeren; om enerzijds te controleren op veiligheidsrisico’s zoals onveilige werkomstandigheden of blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën, anderzijds ook op risico’s op te hoge werkdruk en onwenselijke omgangsvormen tussen werknemers en leidinggevenden. Door tijdig corrigerende maatregelen te nemen, worden potentiële gezondheidsproblemen voorkomen.

Flexibele werkschema’s: Het overwegen van het aanbieden van flexibele werkschema’s kan werknemers helpen een betere balans te vinden tussen werk en privéleven. Hiermee wordt de kans op stress en burn-out verminderd.

 • Een offshore productiebedrijf kan ervoor kiezen om werknemers de mogelijkheid te bieden om hun werktijden flexibel in te delen, zodat ze hun persoonlijke verplichtingen kunnen nakomen zonder hun werkverplichtingen te verwaarlozen. Dit kan leiden tot meer tevredenheid onder werknemers en een hogere productiviteit.

Gezondheidsbevorderende activiteiten: Het organiseren van gezondheidsgerelateerde activiteiten kan het welzijn van werknemers bevorderen. U kunt tijdens deze activiteiten werknemers op andere manier leren kennen en aanmoedigen gezondere keuzes te maken.

 • Een offshore servicebedrijf kan bijvoorbeeld gezonde kooklessen organiseren voor werknemers aan boord van schepen. Hier leren zij hoe ze voedzame maaltijden kunnen bereiden met de beperkte middelen die ze tot hun beschikking hebben. Dit kan bijdragen aan een gezondere levensstijl en het voorkomen van gezondheidsproblemen op de lange termijn.

Conclusie

In de offshore sector is het aanpakken van ziekteverzuim van cruciaal belang om het welzijn van werknemers te waarborgen en de continuïteit van de onderneming te behouden. De uitdagende werkomgeving en specifieke omstandigheden dragen bij aan de gezondheidsuitdagingen die werknemers kunnen ervaren. Om deze problemen effectief aan te pakken, moeten werkgevers en HR-professionals proactieve strategieën implementeren. Denkt u aan het bevorderen van gezondheidsbeleid, het creëren van een ondersteunende werkcultuur en het nemen van preventieve maatregelen. Door deze benaderingen te combineren met flexibele werkschema’s en gezondheidsbevorderende activiteiten, kunnen bedrijven het ziekteverzuim verminderen. Tevens kunnen de ambities in de groeiende offshore sector verwezenlijkt worden.

Take-aways

 • Ziekteverzuim in de offshore sector kan worden verminderd door proactieve gezondheidsmaatregelen en een ondersteunende werkcultuur te bevorderen.
 • Ambities en groei in de offshore sector vereisen een laag ziekteverzuim, zodat bedrijven hun concurrentiepositie kunnen behouden.
 • Het aanpakken van langdurig psychisch ziekteverzuim is cruciaal, vooral onder jonge werknemers, om de toekomstige doelen van de sector te verwezenlijken.
 • Het uitvoeren van risicoanalyses, het aanbieden van flexibele werkschema’s
 • Het organiseren van gezondheidsbevorderende activiteiten behoren tot de beste praktijken om ziekteverzuim te verminderen in de offshore sector.