Berichten

offshore personeel beklimt ladder. Duurzaam personeel kan alleen in een gezonde en motiverende werkomgeving

Duurzaam inzetbaar personeel wordt met de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in onze samenleving een topprioriteit voor werkgevers. Hoe zorg je voor een gezonde en gemotiveerde werkomgeving terwijl er op de arbeidsmarkt de komende vijf jaar een ‘revolutionaire transitie’ gaat plaatsvinden volgens Geert-Jan Waasdorp, oprichter en directeur van Intelligence Group. Meer en meer gaan werknemers als ZZP’ers werken en verlaten de vastigheid van de normale baan. Momenteel is er sprake van krapte, schaarste en mismatch tussen wat werknemers bieden en dat wat werkgevers vragen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn de zorgen bij werkgevers om het ziekteverzuim erg groot. Hoe zorgt u voor een gezonde en gemotiveerde werkomgeving om uw personeel duurzaam inzetbaar te houden?

Duurzaam inzetbaar personeel

Als u duurzaam inzetbaar personeel wenst dan zult u als werkgever het welzijn en de gezondheid van werknemers centraal moeten stellen. Dit is essentieel om over langere tijd als bedrijf of organisatie optimaal te kunnen presteren. De praktijk blijkt weerbarstig en slechts een klein gedeelte van de bedrijven slaagt erin om de gezondheid en het welzijn van personeel over langere tijd centraal te stellen. Stress en burn-out zijn schering en inslag bij veel bedrijven, wat weer leidt tot ziekteverzuim en extra kosten voor vervanging van ziek personeel. 

We schreven eerder een blog over hoe u beleidsmatig duurzame inzetbaarheid van uw personeel kunt bevorderen.

Duurzaam inzetbaar personeel vitaal voor Maritieme sector

Duurzaam inzetbaar personeel is belangrijk voor vitale sectoren in de Nederlandse economie. Een daarvan is de maritieme sector of het maritieme cluster.

Het maritieme cluster: economische motor voor Nederland

Het maritieme cluster is een ware economische motor voor Nederland en behoort tot de wereldtop. In 2021 maakte het cluster een totale omzet van 79,4 miljard waarvan de directe  toegevoegde waarde voor Nederland ongeveer 22,3 miljard bedroeg. Ten opzichte van 2020 werd een toename van 13% gerealiseerd. Al met al is het maritieme cluster goed voor 3,2% (2021) van het bruto binnenlands product(bbp) van Nederland. 

Personeel in het maritieme cluster

De bedrijven binnen het maritieme cluster hadden in 2021 gezamenlijk 284.500 man aan personeel in dienst

 • Hiervan waren ongeveer 195.900 werknemers direct werkzaam voor de gezamenlijke bedrijven in het cluster. 
 • Het maritieme cluster was goed voor 2,9% van alle werkgelegenheid in Nederland.
 • Het maritieme cluster exporteerde voor een bedrag van ruim 40,6 miljard.
 • Dat betekende een groei van 7,8 miljard ten opzichte van het jaar 2020. 
 • Ten opzichte van de totale export in 2021 vanuit Nederland(587 miljard euro) betekende het een aandeel van 6,9%. 

Duurzaam inzetbaar personeel is van vitaal belang

Zoals we zien speelt de maritieme sector een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Duurzaam inzetbaar personeel is in deze sector dan ook van vitaal belang. 

Als u uw personeel tot het pensioen inzetbaar wilt houden dan zult u een aantal maatregelen moeten nemen. Een belangrijke maatregel is het stimuleren van continue leren en trainen en begeleiden van uw werknemers gedurende hun gehele carrière bij u in het bedrijf of organisatie.  Met het stimuleren van een positieve leercultuur creëert u een omgeving waarin uw werknemers mee kunnen groeien met de veranderingen binnen uw bedrijf. Zij kunnen ook beter hun talenten ontwikkelen en werken aan hun carrière. 

Werknemers die zich niet erkend voelen door hun werkgever gaan snel op zoek naar een andere werkgever en volgens onderzoek in de VS van Gallup verliezen bedrijven hiermee juist de meer getalenteerde werknemers. 

Duurzaam leren is de toekomst 

In 2020 had 50% van de  werknemers in het maritiem cluster een gemiddelde opleiding. Dit is opvallend want het landelijk gemiddelde was maar 39%. Het aantal werknemers met een HBO- of WO opleiding maakte slechts 29% uit van alle werknemers binnen het cluster. Afgezet tegen het landelijk gemiddelde van 41% was dit laag.  Deze cijfers zijn van belang voor de nabije toekomst, omdat werknemers steeds meer te maken krijgen met complexere werkprocessen. Digitalisering van werkprocessen maakt laaggeschoold personeel overbodig en eist van gemiddeld hoog opgeleid personeel hogere competenties. Er zullen vaker hogere eisen worden gesteld aan het personeel en dat maakt een positieve leercultuur binnen de sector steeds belangrijker.

Hoe zorgt u voor een gezonde werkomgeving?

U zorgt voor een gezonde werkomgeving door in eerste instantie aan de eisen van de arbowet te voldoen. Het arbobesluit verplicht u de arbeid zo te organiseren dat de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers niet in het geding komen door zowel fysieke als mentale belasting. Hierbij moet u letten op:

 • inrichting arbeidsplek;
 • werk-en productiemethode;
 • hulpmiddelen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij het inrichten van een gezonde werkplek moet u rekening houden met:

 • goede ergonomie;
 • juiste temperatuur;
 • voldoende luchtverversing;
 • juiste verlichting;
 • beperkt lawaai.

In een gezonde werkomgeving gedijen werknemers beter, ze zijn meer gemotiveerd, fysiek en mentaal gezonder en productiever.

Ergonomie voor duurzaam inzetbaar personeel

Een goede ergonomie is essentieel als u uw personeel duurzaam inzetbaar wil houden. Vitale werknemers zijn voor 83% productief, afgezet tegen werknemers met een slechte gezondheid waarvan de productiviteit 65% is, is dit een verschil van 18% wat u potentieel aan productiviteit verliest

Slijtage aan het bewegingsapparaat

Als werknemers in een verkeerde houding moeten werken omdat zij niet de juiste apparatuur hebben om mee te werken of als zij niet goed getraind en begeleidt worden in het bedienen van machines dan treedt sneller slijtage aan het bewegingsapparaat op en wordt de kans op ziekte en verzuim groter.  Zo moet op een boorplatform een Floorhand bijvoorbeeld 12 uur achtereen zwaar en gevaarlijk werk doen zoals het mixen van chemicaliën en de boormodder. De werkdruk tijdens de werkzaamheden is ook hoog. Als machines en gereedschap niet ergonomisch verantwoord zijn is slijtage onvermijdelijk.

Wat kunt u doen om de ergonomie te verbeteren?

 • Laat u adviseren door een ergonoom met ervaring in uw branche.
 • Stel apparatuur zo af dat werknemers veilig kunnen werken, waarbij de houding waarin werknemers moeten werken zo min mogelijk lichamelijk belastend is.
 • Stimuleer uw werknemers feedback te geven door regelmatig te vragen naar hun ervaringen met de ergonomie van hun werkplek. Staan bijvoorbeeld beeldscherm wel op de juiste hoogte? Is de lucht in de werkruimten wel fris? Wat zijn hun ideeën over verbeteringen betreffende de ergonomie? 
 • Adviseer u werknemers over ergonomie en geef voorlichting over het gebruik van apparatuur.
 • Stimuleer uw werknemers om regelmatig te bewegen. Maak hierbij gebruik van applicaties zoals de Stepsapp.

Betere werk-privé balans voor duurzaam inzetbaar personeel

Naast het aanbieden van betere ergonomie op de werkplek is het bevorderen van een goede werk-privé balans een must om de duurzame inzetbaarheid van personeel te verbeteren. Met een betere werk-privé balans zullen uw werknemers zich beter en vitaler voelen. Dit heeft ook flink wat voordelen voor u als werkgever:

 • vitale werknemer zijn minder vaak ziek;
 • werknemers veranderen niet snel van baan;
 • productiviteit van werknemers neemt toe;
 • versterking van uw Employer Branding.

Hoe bevordert u een goede werk-privé balans bij uw werknemers?

Om te weten of uw werknemers (potentieel) last hebben van een verstoorde werk-privé balans is het raadzaam een Preventief Medisch Onderzoek(PMO) gericht op werk-privé balans te laten uitvoeren. Met een PMO kunt u beter screenen of werknemers kampen met negatieve gezondheidseffecten door een verstoorde werk-privé balans. Met de resultaten heeft u beter inzicht in wat er speelt en kunt u maatregelen nemen voor preventie. Het aanbieden van een PMO is tevens een verplichting die de Arbowet oplegt

Maatregelen om de werk-privé balans te bevorderen: 

 • Lean werken: ga met uw werknemers om tafel over de inrichting van werkprocessen. Wat is naar hun mening gezond werken en hoe kan dat binnen de eisen van het werk? Hoe kan een werkdag het beste worden ingericht?
 • Meer inspraak met betrekking tot werkroosters: geef uw werknemers meer inspraak bij het maken van de werkroosters.
 • Herziening van ploegendiensten: betrek de ondernemingsraad(OR) bij het herzien van ploegendiensten. Zet in op een 9-urige ploegendienst voor overdag of een 8-urige ploegendienst in de nacht. Op een booreiland zal dat misschien niet lukken gezien de ploegendiensten 12 uur lang zijn, maar daar waar het kan moet u het proberen.
 • Flexibel werken: geef uw werknemers de keus om enkele dagen bijvoorbeeld thuis te werken of vanaf een andere locatie. 
 • Resultaatgericht werken: Beoordeel uw personeel op de kwaliteit van het afgeleverde werk in plaats van hun aanwezigheidsplicht op kantoor.

Conclusie

Duurzaam inzetbaar personeel is de ruggengraat van succesvolle bedrijven, vooral in vitale sectoren zoals de maritieme industrie. Met de toenemende digitalisering en de komende “revolutionaire transitie op de arbeidsmarkt” is het vasthouden van gekwalificeerd personeel een must. Investeer daarom in continue leren, stressvermindering en een gezonde werkomgeving. Deze factoren, samen met een betere werk-privé balans en flexibele werkmethoden, vormen de pijlers voor langdurige productiviteit en het creëren van een gezonde en motiverende werkomgeving. Hiermee wordt het succes van zowel uw werknemers als uw bedrijf bevorderd.

In de dynamische wereld van de maritieme en offshore sector speelt duurzame inzetbaarheid een cruciale rol. Het gaat hier niet alleen om het productief en gemotiveerd houden van werknemers, maar ook om hun gezondheid gedurende hun gehele carrière. Met de vergrijzing en snelle technologische vooruitgang is dit thema actueler dan ooit. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk benadrukt dat investeren in duurzame inzetbaarheid leidt tot minder ziekteverzuim en hogere productiviteit. Wat valt onder duurzame inzetbaarheid? In deze blog zetten we de belangrijkste aspecten op een rij.

Hoge kosten van niet-investeren in duurzame inzetbaarheid

Hoewel werkgevers al in 2012 een manifest ondertekenden voor duurzame inzetbaarheid, zijn niet alle werkgevers om. Niet investeren in duurzame inzetbaarheid kan uw bedrijf duur komen te staan. Rapporten van de Internationale Arbeidsorganisatie tonen aan dat kosten door werkgerelateerde ziekten en ongevallen kunnen oplopen tot 4% van het wereldwijde BBP. Vooral in sectoren zoals de maritieme sector en de offshore industrie, is aandacht voor dit aspect essentieel.

Uitdagingen rondom duurzame inzetbaarheid

De uitdagingen rondom duurzame inzetbaarheid zijn divers. Ze omvatten werkgerelateerde factoren, zoals lange werktijden en zware fysieke arbeid, maar ook persoonlijke en maatschappelijke factoren, zoals ongezonde leefstijlkeuzes en demografische veranderingen.

Wat valt onder duurzame inzetbaarheid? Fysieke gezondheid als basis

Fysieke gezondheid vormt de basis van duurzame inzetbaarheid, vooral in een veeleisende omgeving, zoals de offshore sector. Investeringen in ergonomie, veiligheidsuitrusting en gezondheidsprogramma’s zijn van vitaal belang. Een van de meest voorkomende problemen is de musculoskeletale aandoening (MSD), die gewrichten, pezen en wervels aantast. Vaak zijn rug en schouders het meest getroffen, vooral door activiteiten als tillen, duwen, trekken en sjouwen.

Symptomen van MSD:

 • Pijn in gewrichten
 • Gevoelloosheid
 • Tintelingen
 • Pijnsteken
 • Zwellingen

Onbehandelde MSD kan leiden tot blijvende handicaps, wat het belang onderstreept van tijdige herkenning en behandeling.

Muscolosketale aandoening in de offshore wereld

In de offshore sector worden MSD’s vaak geassocieerd met:

 • gladde vloeren
 • herhalende taken
 • zware ladingen
 • moeilijkheden met handling apparatuur

Opmerkelijk is dat niet alleen fysiek zwaar werk tot MSD leidt, maar ook ondersteunende taken, zoals catering en onderhoud, kunnen risico’s met zich meebrengen.

Praktische tips voor duurzame inzetbaarheid

Het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van personeel in de offshore-industrie vereist dan ook specifieke maatregelen. We geven hier een aantal voorbeelden en tips:

 • Verminder handmatige handelingen binnen werkprocessen, bijvoorbeeld door automatisering:
  • In de offshore sector kan dit betekenen dat zware onderdelen of materialen automatisch worden verplaatst met geavanceerde transportsystemen. Bijvoorbeeld, het gebruik van geautomatiseerde geleide voertuigen (AGV’s) om zware uitrustingen te vervoeren op een boorplatform, wat het fysieke werk van werknemers vermindert.
 • Herontwerp de ergonomie op plekken waar veel herhalende handelingen vereist zijn:
  • Op een offshore boorplatform kunnen bedieningspanelen en werkstations worden herontworpen om een betere houding en minder repetitieve bewegingen voor operators te bevorderen. Ergonomisch ontworpen stoelen en verstelbare bedieningspanelen kunnen helpen om fysieke belasting te minimaliseren.
 • Pas taken aan om minder fysieke belasting, zoals sjouwen, trekken en sjorren te vereisen:
  • Taken zoals het verplaatsen van zware gereedschappen of materialen kunnen worden aangepast door de inzet van hulpmiddelen, zoals heftrucks of trolleys, waardoor het fysieke werk dat nodig is voor het sjouwen en trekken aanzienlijk wordt verminderd.
 • Herontwerp ladingen om het hanteren te vergemakkelijken:
  • Het herontwerpen van de verpakking van materialen en gereedschappen om deze compacter of beter hanteerbaar te maken, kan het laden en lossen op platforms vereenvoudigen. Het gebruik van modulaire containers die gemakkelijk kunnen worden gestapeld en verplaatst, kan hier een voorbeeld van zijn.
 • Introduceer mechanische hulpmiddelen:
  • Het gebruik van geavanceerde hijs- en transportapparatuur, zoals kraanarmen en gemotoriseerde takels, kan helpen bij het tillen en verplaatsen van zware voorwerpen op boorplatforms, waardoor het risico op letsel door fysieke overbelasting wordt verminderd.

Deze voorbeelden benadrukken hoe specifieke maatregelen toegepast kunnen worden in de offshore sector om de duurzame inzetbaarheid van het personeel te verbeteren.

Duurzame inzetbaarheid is essentieel voor het welzijn van werknemers en de algehele productiviteit in de maritieme en offshore sector. Door proactief te investeren in de gezondheid en veiligheid van personeel, kunnen bedrijven niet alleen ziekteverzuim verminderen, maar ook hun werknemers motiveren en behouden. Met de juiste benadering en maatregelen kan duurzame inzetbaarheid een positieve impact hebben op zowel het individu als de organisatie.

Wat valt onder duurzame inzetbaarheid als u ver van huis bent?

Ver van huis zijn en dat voor langere tijd is een kenmerk van het werk in de offshore industrie. Stelt u zich voor, diep in de uitgestrekte blauwe oneindigheid van de Atlantische Oceaan, ligt het schip de Ocean Voyager. Het is een imposante verschijning, een thuis op zee voor een bemanning van vijftig, die maandenlang van huis zijn. Onder hen is ingenieur Sofia, een veteraan in de offshore industrie. Sofia’s leven aan boord is een microkosmos van menselijke ervaring, ver weg van de vertrouwde omhelzing van familie en de warmte van een thuis.

Ver van huis zijn en voor langere tijd brengt een bijzondere uitdaging met zich mee, vooral in de maritieme en offshore wereld waar de afstand meer is dan alleen geografisch. Voor Sofia en haar collega’s is het een realiteit die zwaar kan wegen op zowel het hart als de geest. Isolatie is niet alleen een fysiek fenomeen, veroorzaakt door de eindeloze horizon die het schip omringt, maar ook een emotionele staat die voortkomt uit de afstand tot hun geliefden.

Offshore emotionele balans bewaren: een belangrijk aspect

De Ocean Voyager is een bastion van industrie en vooruitgang, maar aan boord kan de tijd stil lijken te staan, met elk gemist moment thuis – verjaardagen, jubilea, en eenvoudige avonden samen – voelend als een verloren schat. Sofia heeft geleerd dat hoewel ze de fysieke afstand niet kan veranderen, ze wel manieren kan vinden om de emotionele kloof te overbruggen. Het schip heeft technologie aan boord die het mogelijk maakt voor bemanningsleden om te videochatten met hun families, maar de verbindingen zijn vaak traag en onbetrouwbaar, waardoor elk gesprek kostbaar én hartverscheurend kort is.

Het leven in dergelijke isolatie creëert een broederschap onder de bemanningsleden, een gemeenschap gevormd door gedeelde ervaringen en onderlinge afhankelijkheid. Ze zijn elkaars steun en toeverlaat, de familie die ze kiezen, in een wereld waar de grenzen tussen werk en privéleven vervagen. Sofia heeft een bijzondere band met haar team ontwikkeld, een die de barre omstandigheden van hun werk overstijgt. Ze leren samen te lachen, de stress te beheersen, en de waarde van stille momenten van kameraadschap te waarderen.

Wat onder duurzame inzetbaarheid valt is het welzijn van bemanningen

Echter, voor werkgevers in de maritieme en offshore sector, zoals de eigenaren van de Ocean Voyager, vereist het welzijn van werknemers, zoals Sofia, een doordachte benadering van duurzame inzetbaarheid. Het is niet voldoende om alleen te zorgen voor fysiek welzijn; er moet ook aandacht zijn voor het emotionele en psychologische aspect van isolatie. Dit betekent het bieden van betrouwbare communicatiemiddelen, het organiseren van activiteiten die de eenheid versterken en het ondersteunen van de bemanning bij hun terugkeer naar huis.

Het verhaal van Sofia en haar bemanning op de Ocean Voyager is een herinnering aan de uitdagingen die werknemers in de maritieme en offshore sector dagelijks ondervinden. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen die niet alleen de fysieke, maar ook de emotionele gezondheid van hun werknemers waarborgen, zodat wanneer Sofia naar de sterren kijkt, ze weet dat ondanks de afstand, ze nooit echt alleen is.

Preventie als duurzame oplossing

Preventieve maatregelen en oplossingen omvatten het aanbieden van flexibele werktijden, het stimuleren van loopbaanontwikkeling en het investeren in gezondheidsbevordering. Specifieke actiepunten voor leidinggevenden kunnen trainingen in gezondheidsmanagement en het faciliteren van een open dialoog over welzijn zijn. Uw inzet voor het welzijn van uw personeel is de sleutel tot zowel persoonlijk als zakelijk succes. Een gecertificeerde arbodienst met focus op de maritieme sector en de offshore industrie kan werkgevers optimaal ondersteunen in het behalen van dit succes. 

Conclusie

Duurzame inzetbaarheid is voor uw werknemers van cruciaal belang. Het gaat verder dan fysieke gezondheid; het omvat ook emotioneel en psychologisch welzijn. Door te investeren in ergonomie, communicatiemiddelen, en teambuilding, kunt u niet alleen de productiviteit verhogen, maar ook het ziekteverzuim verlagen. Effectieve duurzame inzetbaarheid leidt tot een win-win situatie: werknemers voelen zich gewaardeerd en zijn productiever, wat bijdraagt aan een sterkere bedrijfscultuur.

Allseas

Per juli 2020 zal Allseas een samenwerking aangaan met MediWerk.

Allseas is een technisch bedrijf dat grote offshore projecten uitvoert. Zij opereren wereldwijd met een veelzijdige vloot van gespecialiseerde schepen voor zwaar hijswerk en installatie van pijpleidingen en onderwaterconstructies.

MediWerk is zeer verheugd om hen als klant aan het portfolio toe te voegen en de verzuimbegeleiding te gaan verzorgen.

Het specialisme van MediWerk

Onze MediWerk specialisten en adviseurs helpen al veel organisaties in de offshore, maritieme en energie sectoren. Deze sectoren hebben te maken met complexe en uiteenlopende arbeidsomstandigheden in combinatie met hoge arbeids- en veiligheidsrisico’s. Verzuim heeft hier een veel grotere impact, omdat cruciale mensen en functies niet altijd uitwisselbaar zijn.

Door onze jarenlange ervaring in de sectoren zijn we niet alleen getraind in creatieve oplossingen voor verzuim problemen offshore, maar ook 24/7 bereikbaar. Door snel en efficiënt te handelen, beperken we de impact van verzuim tot het minimum.

Met persoonlijke aandacht en focus op gedrag en mentaliteit gaan we op zoek naar de oorzaak van het verzuim en proberen die weg te nemen. Ons doel is om de medewerker zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. We stimuleren hierbij de duurzame inzetbaarheid.

Allseas logo